Legislativa

EV paragraf

Výstavbu a provoz dobíjecích stanic ovlivňuje tato legislativa:

 • 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon),
 • 311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách,
 • Normy ČSN,
 • směrnice EU 2018/844,

Stavební zákon

Podmínky územního souhlasu a územního rozhodnutí stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb. Provozovatel dobíjecí stanice:

 • K výstavbě stanice s běžným dobíjecím bodem do 22 kW není nutné žádné ohlášení či rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení ani kolaudační souhlas.
 • Pro umístění zařízení musíte získat územní souhlas pokud - poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní technickou infrastrukturu.
 • Při stavbě dobíjecí stanice s tzv. vysoce výkonnými dobíjecími body nad 22 kW je nutné stavební povolení; územní rozhodnutí nebo územní souhlas.

Zákon o pohonných hmotách

Požadavky na provoz dobíjecí stanice jsou upraveny v zákoně o pohonných hmotách č. 311/2006 Sb. Nevztahuje se na dobíjecí stanice, které slouží k nekomerčnímu bezúplatnému dobíjení elektrovozidel.

Komerční provozovatel dobíjecí stanice se musí zaregistrovat u Ministerstva průmyslu a obchodu.

Provozovatel běžné dobíjecí stanice s výkonem do 22 kW musí dle ustanovení § 6q odst. 2 zajistit:

 • aby jím provozovaná dobíjecí stanice, s výjimkou bezdrátové nebo indukční jednotky, byla vybavena alespoň zásuvkami nebo vozidlovými zásuvkovými přípojkami s jedním kolíkem a dvěma dutinkami (ustanovení § 48a vyhlášky č. 268/2009 Sb.),
 • aby dobíjecí stanice splňovala českou technickou normou upravující technické požadavky na nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením a požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud (norma ČSN EN 62196-2 ED.2 a ČSN EN 32196-3).

Provozovatel vysoce výkonné dobíjecí stanice s výkonem nad 22 kW je povinen a musí zajistit:

 • vybavenost stanice zásuvkovými přípojkami s jedním kolíkem a dvěma dutinkami nebo zásuvkovými přípojkami kombinovaného napájecího systému typu Combo 2 (ustanovení § 48a vyhlášky č. 268/2009 Sb.), s výjimkou bezdrátové nebo indukční jednotky,
 • splňovat požadavky stanovené českými technickými normami (norma ČSN EN 62196-2 ED.2 a ČSN EN 32196-3) na nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením a požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud a požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý nebo stejnosměrný proud.

Na provoz dobíjecí stanice není nutné získat licenci pro podnikání v energetických odvětvích dle energetického zákona 458/2000 Sb.

Normy

 • ČSN EN 61851-22 (34 1590) Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 22: AC nabíjecí stanice elektrického vozidla,
 • ČSN EN 61851-23 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 23: DC nabíjecí stanice elektrického vozidla.

Směrnice EU

Provoz dobíjecích stanic upravují Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018. Tato směrnice definuje:

 • počet parkovacích míst - každé desáté parkovací místo musí mít nabíjecí stanici, každé páté parkovací místo musí mít přípravu (přívodní kabel) pro nabíjecí stanici,
 • nové obytné budovy nebo budovy po zásadní rekonstrukci, mají být vybaveny vyhrazenou infrastrukturou vhodnou pro následnou instalaci dobíjecího bodu pro všechna parkovací místa,
 • nové nebo zásadně zrekonstruované nebytové prostory s parkovacími místy musí také splňovat infrastrukturu pro dobíjecí stanice.