Predstavujeme uhlíkovo neutrálne* riešenie pre našich zákazníkov

Shell si kladie za cieľ stať sa energetickou spoločnosťou s nulovými emisiami uhlíka do roku 2050 alebo v súlade so spoločnosťou aj skôr. Spoločnosť Shell Lubricants je najväčším svetovým dodávateľom mazív a pri uskutočňovaní tohto cieľa tak hrá dôležitú úlohu.

Shell
Budúcnosť bez uhlíkovej stopy - SK

Spoločnosť Shell každoročne dodáva zákazníkom po celom svete približne päť miliárd litrov hotových mazív. Od letectva po výrobu energie, námornú dopravu, ťažbu, spotrebiteľský aj komerčný automobilový priemysel tieto mazivá pomáhajú udržiavať svet v pohybe tým, že zaisťujú, aby strojové zariadenie fungovalo dôsledne a efektívne a na vrchole svojej výkonnosti.

Na pozadí tohto výkonu však existuje trvalá potreba vyvážiť vyšší prevádzkový výkon znížením vplyvu na životné prostredie. A s tým, ako sa vyvíjajú nároky, menia sa aj očakávania. Zákazníci aj spotrebitelia v súčasnosti očakávajú, že značky budú ponúkať udržateľné riešenia, ktoré im uľahčia robiť udržateľné rozhodnutia.

Uhlíkovo neutrálne* mazivá od spoločnosti Shell

Vieme, že naši zákazníci požadujú udržateľné riešenia v stále väčšej miere. Aby sme uspokojili tento rastúci dopyt v odbore, spoločnosť Shell skúma množstvo iniciatív zameraných na predchádzanie, znižovanie a kompenzáciu emisií a zároveň chce pomáhať spotrebiteľom a zákazníkom v nachádzaní riešení, ktoré budú prínosom tak pre ich prevádzkové ciele, ako aj pre ciele o oblasti udržateľnosti.

Najnovším krokom na tejto ceste je uvedenie na trh nášho rozšíreného sortimentu uhlíkovo neutrálnych mazív*. Nielen, že tieto produkty pomáhajú predchádzať emisiám alebo emisie znižovať výberom materiálu a prevádzkovou efektivitou, ale sú teraz uhlíkovo neutrálne vďaka globálnemu portfóliu nature-based uhlíkových kreditov spoločnosti Shell.

Budúcnosť bez uhlíkovej stopy - SK

 Zahŕňajú rad odvetví, vrátane: 

 • prémiových motorových olejov pre osobné automobily
 • motorových olejov pre veľké naftové motory nákladných áut
 • priemyselných portfólií

Táto iniciatíva je dnes najväčším a najdôležitejším uhlíkovo neutrálnym programom v priemysle mazív. Cieľom je kompenzovať emisie CO2e* viac ako 200 miliónov litrov vysoko kvalitných mazív.*

Pre Európu to znamená kompenzáciu viac ako 60 miliónov litrov pokročilých syntetických mazív, čo zodpovedá stiahnutiu 130 000 automobilov z prevádzky a snahu kompenzovať približne 280 000 ton CO2e ročne.*

Ide o zásadný míľnik v našom trvalom záväzku plniť dve kľúčové strategické iniciatívy:

1. Zníženie intenzity CO2e našich výrobkov

To sa dosiahne najmä:

Predchádzaním emisiám prostredníctvom:

Budúcnosť bez uhlíkovej stopy - SK
 • Začlenenia myšlienky cirkulárnej ekonomiky do samotného srdca našej činnosti
  Spoločnosť Shell bude používať viac recyklovaného obsahu v našich plastových fľašiach a v Európe pracujeme na plánoch technicky preveriť použitie recyklovanej živice v našich fľašiach. V porovnaní s rokom 2016 sme znížili uhlíkovú stopu našich obalov o 4 % a do roku 2021 chceme do nášho portfólia fliaš zahrnúť minimálne 40 percent živice od koncových spotrebiteľov. Tiež transformujeme niektoré naše väčšie plastové obaly, napríklad vedrá, aby obsahovali recyklovanú živicu.
 • Vývoja produktov so zníženým obsahom skleníkových plynov (GHG) a menším počtom obalov
  Skúmame rôzne koncepty obalov, ktoré sú udržateľnejšie (t. j. rôzne materiály alebo rôzne modely dodávateľského reťazca). Napríklad Shell Ecobox je alternatívou ku konvenčným plastovým obalom pre motorové oleje pre ľahké úžitkové vozidlá, čo môže znížiť spotrebu plastov v obaloch o viac ako 80 % a emisie CO2e o viac ako 60 %.

Znižovaním emisií prostredníctvom:

Budúcnosť bez uhlíkovej stopy - SK
 • Zlepšenia energetickej účinnosti v našich zariadeniach
  Od roku 2016 sme znížili intenzitu uhlíka v našich prevádzkach o viac ako 30 %.*
  Vo všetkých našich výrobných zariadeniach boli inštalované systémy monitorovania energie (EMS) a LED osvetlenie, čo nám umožňuje zlepšiť energetickú účinnosť našich pracovísk. Napríklad pilotný projekt EMS v továrni v Tiencine pomohol v rokoch 2017 až 2018 znížiť spotrebu elektriny o 8,5 %.
 • Nárastu využívania obnoviteľných energií
  Viac ako 50 % elektriny použitej v našich závodoch na miešanie mazív Shell Lubricants teraz pochádza z obnoviteľných zdrojov, vrátane zmlúv o elektrine z obnoviteľných zdrojov, a toto množstvo plánujeme zvýšiť rozšírením solárnych systémov vo zvyšku našich výrobných zariadení Shell. Spoločne tieto panely generujú viac ako 7 500 MWh elektriny ročne a môžu viesť k zamedzeniu emisií skleníkových plynov v množstve približne 4 500 ton na báze CO2e ročne.
 • Znižovania emisií CO2e v našom dodávateľskom reťazci
  Spoločnosť Shell pridala do svojho vozového parku nákladné vozidlá na skvapalnený zemný plyn, ktoré majú nižší vplyv na CO2e ako konvenčné nákladné vozidlá. Tiež sme optimalizovali naše prepravné trasy a zaviedli intermodálne trasy, ktoré ročne zabránia emisiám CO2 v množstve približne 4 000 ton.

Kompenzáciou emisií prostredníctvom:

Budúcnosť bez uhlíkovej stopy - SK
 • Kompenzácie emisií CO2e zo životného cyklu našich produktov
  Životný cyklus mazív zahŕňa: ťažbu surovín, prepravu, výrobu, distribúciu, použitie a ukončenie životnosti.
 • Využívanie globálne diverzifikovaných, externe overených a vysoko kvalitných nature-based uhlíkových kreditov
  Každý uhlíkový kredit predstavuje zamedzenie alebo odstránenie skleníkových plynov zodpovedajúcich jednej tone CO2e.
 • Ochrany a obnovy prírodných ekosystémov
  Spoločnosť Shell Lubricants podporuje medzinárodne akreditované projekty kompenzácie uhlíka, ako je projekt Katingan Mentaya v Indonézii alebo projekt Qinghai Afforestation v Číne. Tieto projekty každý rok odstraňujú z atmosféry CO2 prirodzeným spôsobom a súčasne zlepšujú biodiverzitu, chránia ohrozené druhy a podporujú miestne komunity.

2. Pomáhame zákazníkom riadiť ich požiadavky na udržateľnosť

To sa dosiahne dodávaním vysoko kvalitných produktov a špičkových technológií, ktoré môžu:

 • znížiť trenie a opotrebovanie,
 • predĺžiť životnosť motorov a strojov,
 • znížiť spotrebu paliva, predĺžiť intervaly výmeny oleja a zvýšiť energetickú účinnosť,
 • znížiť požiadavky na zdroje, odpad a emisie.

Nízkoviskózne mazivá môžu znížiť spotrebu paliva až o 3 %* a zvýšiť energetickú účinnosť v priemyselných aplikáciách až o 4 %*, pričom mnoho našich priemyselných mazív prináša významné výhody ODI, ako sú znížené nároky na údržbu a menej výmen dielov. Napríklad Shell Mysella S7 N, náš najnovší motorový olej pre motory spaľujúce zemný plyn, viac ako zdvojnásobuje predchádzajúci typický interval výmeny oleja pri motorov spaľujúcich zemný plyn.

Všetci smerujeme k budúcnosti s nízkymi emisiami uhlíka a kombinácia týchto dvoch cieľov pomôže priniesť zákazníkom po celom svete väčší počet a stále čistejších energetických riešení. A to je udržateľnosť bez kompromisov, pretože spoločnosť Shell Lubricants sa zameriava na to, aby zákazníkom umožnila udržať si najlepší možný prevádzkový výkon, a zároveň chce prispievať k nižším emisiám, menšiemu odpadu a menšiemu využívaniu prírodných zdrojov.


Vylúčenie právnej zodpovednosti: 

Dokument ke stažení

Súvisiace procesy nezávisle preskúmala spoločnosť Lloyd’s Register, externý akreditovaný overovací orgán. Zahrnuté boli nasledujúce procesy:

 - procesy na výpočet emisií oxidu uhličitého počas životného cyklu produktu (dokument),
 - procesy preverovania riešení vychádzajúcich z prírody (Nature-Based Solutions, NBS) pre získavanie uhlíkových kreditov externých subjektov (dokument),
 - procesy získavania, odsúhlasenia a vyraďovania uhlíkových kreditov (dokument).

Okrem toho podrobil nezávislý akreditovaný overovací orgán kritickému preskúmaniu model, ktorý je zdrojom kľúčových parametrov a metodík pre výpočet uhlíkovej intenzity na úrovni produktu, podľa medzinárodnej normy ISO 14040/44. Na účely tejto úlohy bola zostavená hodnotiaca komisia zahrňujúca externých nezávislých odborníkov z odboru. 

VYLÚČENIE PRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI V SÚVISLOSTI S ANALÓGIAMI KONVERZIE CO2e: 
Tieto analógie slúžia iba ako ilustračný príklad. Spoločnosť Shell neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky, výslovné či predpokladané, pokiaľ ide o presnosť, úplnosť, spoľahlivosť alebo relevanciu analógií, a v žiadnom prípade neručí za žiadne straty, škody či výdavky vzniknuté v dôsledku alebo v súvislosti s výpočtom analógií alebo použitím týchto analógií alebo nárokov vykonaných v súvislosti s nimi. Skutočné emisie vznikajúce v dôsledku jazdy sú citlivé na parametre, ktoré sa líšia v každom jednotlivom prípade, pre ktorý sa vyžadujú predpoklady, okrem iného: veľkosť alebo typ automobilu, počet pasažierov, jazda po meste verzus po diaľnici. Preto by sa tieto čísla nemali považovať za typický príklad akéhokoľvek konkrétneho prípadu alebo aktivity. Analógie riadenia sú založené na priamych emisiách CO2, CH4 a N2O vozidiel a nezahŕňajú emisie z výroby a distribúcie paliva (emisie v priebehu životného cyklu). Faktory emisií paliva pochádzajú z UK DEFRA (2019), najazdené vzdialenosti sa získavajú z Google Maps (2020) a vzdialenosti najazdené vodičmi z USA a EÚ sú prevzaté z US DOT (2018) a EU ODYSSEE-MURE (2017). 

ĎALŠIE VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI
Tento dokument obsahuje dáta a analýzy zo scenára „Sky“ spoločnosti Shell. Na rozdiel od skôr zverejnených prieskumných scenárov „Mountains“ a „Oceans“ spoločnosti Shell je scenár „Sky“ založený na predpoklade, že spoločnosť dosiahne ciele podľa Parížskej dohody, ktorým je udržanie nárastu globálnych priemerných teplôt v tomto storočí hlboko pod dva stupne Celzia (2 °C) nad predindustriálnymi úrovňami. Na rozdiel od scenárov „Mountains“ a „Oceans“, ktoré sa odvíjali otvoreným spôsobom založeným na vierohodných predpokladoch a kvantifikáciách, bol scenár „Sky“ špeciálne navrhnutý tak, aby ciele Parížskej dohody dosiahol technicky možným spôsobom. Tieto scenáre sú súčasťou prebiehajúceho procesu používaného v spoločnosti Shell už viac ako 40 rokov pre preverovanie výhľadov pripravovaných vedúcimi pracovníkmi vzhľadom na budúce obchodné prostredie. Sú navrhnuté na rozšírenie riadenia, aby zohľadňovalo aj udalosti, ktorých budúci výskyt je veľmi málo pravdepodobný. Scenáre preto nie sú plánované ako predikcia pravdepodobných budúcich udalostí alebo výsledkov.
Okrem toho je dôležité si uvedomiť, že operačné plány a rozpočty spoločnosti Shell od 23. februára 2021 neodrážajú ambície spoločnosti Shell v oblasti čistých emisií. Cieľom spoločnosti Shell je, aby sa v budúcnosti zmenili jej operačné plány a rozpočty tak, aby odrážali aktivity smerujúce k novej ambícii v oblasti nulových emisií. Plány a rozpočty však musia byť v súlade s prechodom k ekonomike nulových čistých emisií v spoločnosti a medzi zákazníkmi spoločnosti Shell.
Tento dokument môže odkazovať tiež na „čistú uhlíkovú stopu“ spoločnosti Shell, ktorá zahŕňa emisie uhlíka spoločnosti Shell z výroby energetických produktov, emisie uhlíka našich dodávateľov pri dodávkach energie pre túto výrobu a emisie uhlíka našich zákazníkov spojené s používaním nami predávaných energetických produktov. Shell riadi iba svoje vlastné emisie. Spoločnosť Shell používa výraz „čistá uhlíková stopa“ iba na zjednodušenie a nie je účelom, aby naznačovalo, že ide o emisie spoločnosti Shell alebo jej dcérskych spoločností.