Panaszkezelési eljárás

I. Inšeobecná létrehozottí
A reklámozásád szerves részét képezi azást´ Általánosýfeltételekáfeltételeiáazáértékesítésácíaz AutoMax Group s.r.o. (az online áruház üzemeltetője https://www.automax-group.com/), sídlem K Hájům 1233/2, Stodůlky, Prága 5, 155 00, azonosító száma: 43873588, bejegyezve a prágai városi bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, a kereskedelmi nyilvántartás 1. szakaszába. C, 5548-as betét (a továbbiakban: „prodávajíc“ vagy „AutoMax“), és leírja az eljárást, hogyaným megközelíteni az AutoMax árucikkek reklamációját.
A vásárló köteles megismerni a Reklamációíc´dem és az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF), mielőtt megrendeli az árut´ní. Mertá aá vevőá tudomásul vesziá hogy köteles az AutoMax számára aá követelés rendezéséhez szükséges együttműködést biztosítani, ellenkező esetben a határidők megfelelően meghosszabbodnak azzal az idővel, amely alattá aá vevőá nem biztosította a szükséges együttműködést.
Az adásvételi szerződés megkötésével és az áru eladótól történő átvételével a vevő elfogadja a jelen Panaszkezelési eljárást.
A jelen Panaszkezelési eljárásban szereplő fogalommeghatározások elsőbbséget élveznek az ÁSZF-ben szereplő fogalommeghatározásokkal szemben. Amennyiben a jelen Igényérvényesítési eljárás nem határoz meg egy kifejezést, azt az ÁSZF-ben meghatározottak szerint kell érteni. Ha ott sincs meghatározva, akkor úgy kell érteni, ahogyan azt a rendeletek már meghatározzák.
A megvásárolté vagy szerződötté szolgáltatásá mcse során alkalmazottá szolgáltatás esetében az adotté szolgáltatásádí feltételekbená foglaltá szolgáltatásá fedezetét képezi.
II. Minőségbiztosítás
Az AutoMax mindené vásárolté áruról vásárlási bizonylatot (számlát) állít ki aé felsorolté adatokkal, amelyeké szükségeseké aé kézi (különösen aé kézi (különösen aé kézi) alkalmazásához. az áru típusa, ára, mennyisége).

1. A hibás teljesítésre vonatkozó igények érvényesítésének határideje;A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények érvényesítésének határideje az áru vevő általi átvételének napján kezdődik, azaz a vásárlást igazoló bizonylaton vagy a kézzel írott feljegyzésen feltüntetett napon.
A határidő az új áruk esetében 24 hónap.
A határidő azon a napon ér véget, amelyik hónapok számával van jelölve, és amelyik hónapokkal később van, mint a kezdete. A hónapokban kifejezett időszak dátumát az üzletben értékesített minden egyes terméknél fel kell tüntetni, és azt a vásárlást igazoló bizonylaton megfelelően meg kell jelölni.
A minőségügyi felelősség alá eső áru hibájáért való felelősség megszűnik, ha azt a meghatározott határidőn belül nem érvényesítették.
Az aý valutaáruí nem fut´ egy újá időszak, dönt´ az az időszak a legtöbb´ futás napján átvételí áruí vevőí.
2. Minőség az átvételkorí
Az eladóácící válaszoládá a vevőnekácí hogy a termék átvételekorá nincsá hibája. Különösen az eladóásácácá válaszádá
  • a dolog rendelkezik azokkal aá tulajdonságokkal, amelyeká a felek megállapodtak, és ha nincseneká olyaná tulajdonságok, amelyeká eladjáká aá dolgotí; vagy aýleírt robotban, vagy amit aévevő´cí az áru´ jellegére való tekintettel és azááltaluk tett reklámok alapján várt.
  • egy dolog alkalmas a úfejhez, amelyetý annakí használatáraí eladnakácí uvádí vagy amelyhez egy ilyen jellegű dolgot általában használnak´ iná.
    .
  • a dolog a megfelelőíadjonícímí, mífolyó vagy súly.
  • a termék megfelel a právních előírások követelményeinek.

III. Aákézií feltételek

1. Az áruk ellenőrzéseí átvételkorí
A vevőnek gondosan ellenőriznie kell a szállítmány állapotát (különösen a csomagok számát, a csomagok számát, a törött céglogó számát, a törött vagy sérült csomagolás számát) a csomagolószelvény alapján. Az átvétel napján a vevő ellenőrzi az áru teljességét, különösen azt, hogy a csomag tartalmaz-e mindent, amit tartalmaznia kell.
Az eltéréseket a személyes´ átvételkor a mí száz, a feladóktól való átvételkor a feladó üres´ jegyzőkönyvében meg kell jelölni, különben a vevő´ visszautasíthatja a selyem´ átvételét. A Dále AutoMax azt javasolja, hogy a fuvarozótól való átvételkor csatolja az afterškození és a csomagolás fényképes dokumentációját. Az AutoMax fenntartja a jogot, hogy a logisztikai reklamációt (pl. hiányzó áru a szállítmányban) elutasítsa, ha az ilyen reklamációt az áru bizonyított kézbesítését követő 5 munkanapon belül jelentik be.
Ezek a megállapodások nem befolyásolják a hibás teljesítésre vonatkozó igények érvényesítésének határidejét. A hiányosság vagy az áru külső sérülése miatti további igényérvényesítés nem mentesíti a vevőt az igényérvényesítési kötelezettség alól;jogosult a tételre igényt tartani, feltéve, hogy az AutoMaxnak lehetősége van bizonyítani, hogy nem az adásvételi szerződés megszegéséről van szó.
2. Állítások
Az áru hirdetését az eladó címére lehet elküldeni:
AutoMax Group s.r.o. - panaszok,
K Hájům 1233/2
155 00, Praha 5
sales@automax-group.com
A panasznak tartalmaznia kell: a kifogásolt árut (beleértve a teljes szolgáltatást).
A kifogásolt áruhozí csatolni kell a vásárlást igazoló bizonylat másolatát vagy másým alkalmasýmódon azááruíkézhezvételének´bizonyítására, aáhiba részletesýleírását és elegendőýelérhetőségetú úad a vevőícíneki (különösen. cím és telefonszám). Ezen információk nélkül nem lehet azonosítani az áru eredetét és hibáit.
3. Megtagadta, hogyí jöjjöní a szennyezettí árukra vonatkozó követeléshezí
AutoMax megtagadhatja az áru reklamációra történő átvételét abban az esetben, ha a reklamált áru és/vagy annak összetevői szennyezettek;vagy nem felelnek meg a higiéniai szempontból biztonságosá előfeltételeineká aá azá áruká azá állításá előtt.
IV. Követelések rendezése
A 634/1992. sz. törvénykönyv 2. szakasza (1) bekezdésének a) pontja értelmében a ákona.., a fogyasztóvédelemről szóló, későbbi rendeletekkel módosított rendelet szerint fogyasztónak minősül az a természetes személy, aki nem üzletszerűen, nem önálló vállalkozói tevékenység keretében vagy nem engedély alapján jár el.
A hibák elhárítását is magában foglaló reklamációkat az AutoMax indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a reklamáció időpontjától számított 30 napon belül rendezi. A 30 napos határidő a fogyasztóval való megállapodással a követelés benyújtását követően meghosszabbítható; a meghosszabbítás nem lehet határozatlan vagy indokolatlanul hosszú. A határidő lejárta vagy meghosszabbítása után a hibát úgy kell tekinteni, mintha az ténylegesen fennállt volna, és a fogyasztót úgy kell kezelni, mintha a hiba nem orvosolható lenne.
V. Azáöröká alapítottá
Práva vevőícího kitöltötte aácící hogy aákona nem érinti a jelen panaszádem.
Ez a panasz í sorrend 2015. június 1-től érvényes
Ez a panaszkezelési és átvételi szabályzat dokumentumként elérhető a eshop.am-autochemie.cz oldalon.
.