Obchodné podmienky - B2C

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY pre B2C
Platné a účinné od 26.1.2023

1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim, t.j. AutoMax Slovakia s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I., oddiel Sro, Vložka číslo: 82370/B, www.automax-group.com, IČO: 46740945, DIČ: SK2023551497, E-mail: automax@automax-group.com, tel.: +421 243 422 375, ďalej len "predávajúci" a "kupujúci", ktoré vznikli v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, na základe ktorej je predávajúci povinný dodať tovar kupujúcemu a kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu

1.2. Kupujúcim je spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.3. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

1.4. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

1.5. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

1.6. Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.BOX 5
820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/58272 172, 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

2. PRIJATIE OBJEDNÁVKY A KÚPNA ZMLUVA
2.1. Objednávka je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy a môže byť vykonaná týmito spôsobmi: Prostredníctvom elektronickej platformy B2C e-shop ďalej len „B2C“ na webovej stránke www.automax-group.com bez nutnej registrácie kupujúceho

2.2. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s týmto návrhom (tzn. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto okamihu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy.

2.3. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

2.4. Kupujúci potvrdením a odoslaním objednávky potvrdzuje, že výrobky, ktoré na základe ich nomenklatúrneho zaradenia v colnej nomenklatúre podliehajú spotrebnej dani podľa § 45 ods. 3 zákona č. 353/2003 Z. z. o spotrebných daniach v znení neskorších predpisov, nakupuje od spoločnosti AutoMax Slovakia s.r.o. (IČO: 46740945), so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, nebude ponúkať na predaj ani používať na pohon motorov, na výrobu tepla alebo na výrobu zmesí.

3. CENY A DODACIE PODMIENKY
3.1. Ceny uvedené v e-shope B2C na www.automax-group.com sú vrátane spotrebnej dane a DPH.

3.2. V prípade, že cena podľa kúpnej zmluvy predstavuje aspoň minimálnu hodnotu, cena zahŕňa aj dopravu v rámci Slovenskej republiky na miesto určené kupujúcim. Minimálna hodnota je 40 Eur vrátane DPH. Pri kúpnych zmluvách, kde kúpna cena nedosahuje minimálnu hodnotu, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poštovné a balné v celkovej výške 4 Eur vrátane DPH.

3.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu riadne a včas. Tovar sa zvyčajne doručuje v pracovné dni medzi 8:00 a 18:00. Miestom plnenia je odberné miesto kupujúceho. Tovar dostupný na sklade a objednaný v pracovný deň do 10:30 hod. je zvyčajne doručený do 3 pracovných dní. V prípade neočakávanej prevádzkovej poruchy, zlyhania informačného systému alebo vyššej moci si spoločnosť vyhradzuje právo zmeniť dátum dodania. V prípade neočakávanej prevádzkovej poruchy, zlyhania informačného systému alebo vyššej moci si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť dohodnutý termín dodania.

3.4. Prepravu tovaru zabezpečujú spolupracujúci externí dopravcovia predávajúceho. Tovar sa zvyčajne dodáva ako balíková zásielka.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1. Základnou formou platby je platba v hotovosti pri dodaní a prevzatí tovaru.

5. POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
5.1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

5.2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:
5.2.1. uzavretia zmluvy, v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči ;
5.2.2. keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;
5.2.3. keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene;
5.2.4. keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus , ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;
5.2.5. keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.

5.3. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

5.4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.5. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

5.6. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu: AutoMax Slovakia s.r.o. Bojnická 3, 831 04 Bratislava alebo mailom na provoz@automax-group.com.

5.7. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

5.8. Spotrebiteľ zašle tovar alebo osobne odovzdá predávajúcemu na nasledovnej adrese: AutoMax Slovakia s.r.o. Bojnická 3, 831 04 Bratislava

5.9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

5.10. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.

5.11. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

5.12. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

5.13. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a v prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

5.14. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. 5.15. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

5.16. Pokiaľ kupujúci nedoručí najneskôr spolu s tovarom oznámenie o odstúpení od zmluvy, vyzve ho predávajúci telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak spotrebiteľ ani v dodatočnej lehote nepredloží oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia a tovar bude vrátený kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.

5.17. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

5.18. Ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci využije právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

5.19. Ak spotrebiteľ požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy spotrebiteľ oznámil predávajúcemu rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

5.20. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

5.21. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je najmä predaj tovaru:
5.21.1. zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.
5.21.2. ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
5.21.3. uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
5.21.4. ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

6. POUČENIE SPOTREBITEĽA O MOŽNOSTI ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU
6.1. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku prostredníctvom B2C e-shopu : : www.automax-group.com . Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

6.2. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný s tým, ako mu predávajúci vybavil reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu na email adresu: info.sk@automax-group.com. Ak na túto žiadosť predávajúci do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, spotrebiteľ sa môže s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu obrátiť sa niektorý z príslušných subjektov: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1?csrt=13482372738955001402.

6.3. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť aj vtedy, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur.

6.4. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu spotrebiteľ môže podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže byť využitý formulár, ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže byť podaný taktiež prostredníctvom nasledujúcej online platformy alternatívneho riešenia sporov : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

6.5. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

7. PRECHOD RIZIKA POŠKODENIA
7.1. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania a prevzatia tovaru.

7.2. Kupujúci je povinný riadne skontrolovať a prevziať objednaný tovar v čase dodania a potvrdiť to na dodacom liste.

7.3. Zjavné vady zistené pri preberaní tovaru sa musia reklamovať pri dodaní tovaru vyznačením na dodacom liste, s uvedením mena a podpisu dopravcu, ktorý tovar priviezol. Na neskoršie reklamácie zjavných vád sa neprihliada.

8. ZÁRUKA KVALITY
8.1. Predávajúci poskytuje záruku po dobu 24 mesiacov od odovzdanie tovaru kupujúcemu. Kupujúci je povinný bezodkladne písomne informovať predávajúceho o všetkých skrytých vadách zistených počas záručnej doby a poskytnúť predávajúcemu primeranú lehotu na ich odstránenie.

8.2. Reklamácie zjavných alebo skrytých vád tovarov musí kupujúci oznámiť písomne a predávajúci ich akceptuje len vtedy, ak kupujúci riadne doručí všetky takéto vadné tovary predávajúcemu. Lehota na vybavenie reklamácie sa prerušuje, ak kupujúci neposkytne predávajúcemu súčinnosť potrebnú na vybavenie reklamácie (najmä vrátenie tovaru, dokumentov atď.).

8.3. Podmienky reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého predajcom a zverejnenom na internetovej stránke v sekcii „Reklamačný poriadok“.

9. OCHRANA ÚDAJOV
9.1. Informácie o dotknutých osobách (kupujúcich) prevádzkovateľ spracúva v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.2. Predávajúci poskytuje informácie v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov dotknutej osobe prostredníctvom internetovej stránky v sekcii „Spracovanie osobných údajov“.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné práva a povinnosti sa budú riadiť výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky a že sa pokúsia vyriešiť všetky spory spoločnými rokovaniami. Ak sa spor nepodarí vyriešiť dohodou, bude prípadný spor prejednaný a rozhodnutý na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky.

10.2. Akékoľvek čiastkové dohody alebo zmeny a doplnenia týchto podmienok je možné vykonať výlučne písomnou formou. Informácia pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné tie obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.