Obchodné podmienky - B2C

Fullé a úactive od 1.10.2021
Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy a povinnosti medzi predávajúcim, t.j. spoločnosťou AutoMax Group s.r.o, K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Českáá republika, www.automax-group.com, IČO: 43873588, DIČ: CZ43873588, E-mail: automax@automax-group.com, tel.: +420 272 700 530, zapísaná v Mestskom súde v Prahe, Obchodný register, odd. C, vložka 5548 dále ďalej len „Spoločnosť“ a „Kupujúci“ (odákazníkem), ktoré vznikli v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy; Zmluva, na základe ktorej je Spoločnosť povinná dodať Tovar Kupujúcemu a Kupujúci je povinný Tovar prevziať a zaplatiť Spoločnosti Kúpnu cenu.

AkÍAkÍVek a nákupÍ Zmluva
Objednávka je vážnym krokom k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a môže byť realizovaná prostredníctvom elektronickej platformy e-shopu B2C, len B2C na webewww.automax-group.com bez potreby registrácie odáíkazníka schválené Companyí.
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami a súhlasí s nimi.

CENY A DOPLNKY
Ceny uvedené v e-shope B2C na adrese www.automax-group.com zahŕňajú spotrebnú daň a DPH. V prípade, že cena podľa Kúpno-predajnej zmluvy je minimálne výši minimálnejální hodnote, cena zahŕňa dopravu vám rámci Českej republiky naámé určenéácí Kupujúcim. Minimálnaální hodnota je 1000,- Kč vrátane DPH. Ak kúpna´cena podľa kúpnej´zmluvy nedosiahne minimálnuální hodnotu, kupujúci´cí je povinný zaplatiť spoločnosti prepravnééa balnéé v celkovejéinýši 69,- Kč vrátane DPH.
Spoločnosť sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu včas. Tovarí sa zvyčajne doručuje v pracovné dni medzi 8.00 a 18.00 hod. Miestom dodania je miesto odberu kupujúceho. Tovarí dostupnýé na sklade a objednanýé v pracovný´ deň do 10:30h. je zvyčajne doručenýá do 3 pracovných´ dní. V prípade neočakávanej prevádzkovej poruchy, poruchy informačného systému alebo z dôvodu výpadku elektrickej energie si spoločnosť vyhradzuje právo zmeniť dátum dodania.
Prepravu tovaru zabezpečujú externí dopravcovia spoločnosti. Tovar sa zvyčajne dodáva ako balík zo zásielky.

PLATBA SUBMÍNKY
Pozitívnouíformouúhradenia je platba v hotovostií pri predání a prevzatíí tovaruí alebo platba kartou prostredníctvom platobnejá brá nu.

ODSTÚPENIE ZÁKAZNÍKA OD ZMLUVY
Spotrebiteľ je osoba v súlade s ustanoveniami § 419 Občianskehoá coná coná osoba – fyzickáá osoba, ktorá uzavrelaá rá zmluvu s podnikateľom alebo s osobou inak konajúcou mimo rámecum svojho podnikania alebo mimo rámecum svojej samostatnej činnosti.
Kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na dál (v internetovom obchode alebo telefonicky), môže spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V takom prípade kupujúci kontaktuje spoločnosť a písomne jej oznámi, že odstupuje od zmluvy, pričom uvedie číslo objednávky, dátum nákupu a číslo kúpnej ceny. Má sa za to, že uvedené ú ú ú potvrdenie o prevzatí znamená súhlas kupujúceho s tým, aby mu bola zaplatená ú cena za toto ú potvrdenie.
Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, prešle alebo predškeré vškeré tovar´ záscané naá kúpnej zmluvy´ spoločnosti späť bez zbytočného odkladu, najneskôr došak do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Ak to už´ nie je možné (napr. medzitým bol Tovar´ zničený alebo spotrebovaný), musí´ Kupujúci´ poskytnúť´ peňažnú n´ náhradu za to, čo už nemôže´ byť dodané. Ak jeá cenaá tovaruá zaplatená len čiastočne, Spoločnosť môže uplatniť voči Kupujúcemuá zá hradnýchá kódov a započítať svojá rok naá kúpnuá cenu. Spoločnosť je v takomto prípade povinná predať vzniknutý škód. Spoločnosť vráti Kupujúcemu iba kúpnu cenu, voči ktorej Kupujúci platne započítal svoju pohľadávku za Kupujúceho vo vyššie uvedených prípadoch.
Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, Podnik mu vráti Kúpnu cenu vrátane nákladov na dopravu a balné, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy.
Spoločnosť informuje kupujúceho, že v prípade odstúpenia od zmluvy znáša náklady spojené so zvýšením ceny kupujúci;m tovaru Spoločnosti a za kúpnu cenu tovaru Spoločnosti, ak takýto tovar nemožno vrátiť obvyklým spôsobom vzhľadom na jeho povahu.

RUKA PRE KVALITU
Spoločnosť poskytuje záruku na kvalitu 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu. Skryté vady, ktoré sa zistia počas tejto lehoty, kupujúci bezodkladne oznámi spoločnosti a poskytne jej primeranú lehotu na ich odstránenie. Reklamácie zjavných a skrytých vád tovaru oznámi Spoločnosť Kupujúcemu a nahlási ich Spoločnosti; akceptované len vtedy, ak Kupujúciácí vákeré tak znehodnotíé roboty Spoločnosti vádeň predá. Lehota na vybavenie reklamácie sa prerušuje v prípade, že spoločnosť nedostala dokumenty potrebné na vybavenie reklamácie (čísla tovaru, iné dokumenty atď.).

OCHRANA OSOBNÝCH ÍCH ÚDNÍ
Uzatvorením zmluvy kupujúci súhlasí so spracovaním a uložením osobných údajov kupujúceho vo svojej databáze;ho v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 na účely plnenia predmetu zmluvy a na účely plnenia úýý&cyklov uložených ú&konateľom alebo marketingovou úý&hlavou. Predávajúci sa zaväzuje chrániť kupujúceho pred neoprávneným použitím.

OSTATNÍ
Potvrdením a odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že tovar, ktorý podlieha spotrebnej dani na základe jeho nomenklatúrneho zaradenia v colnej nomenklatúre podľa čl. 3 zákona o spotrebných daniach č. 353/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov nakupuje od spoločnosti AutoMax Group s.r.o. (IČO: 438 73 588) so sídlom K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, nebude kúpený na predaj ani použitý na pohon motora, výrobu tepla alebo zmesi.

Z ÁFAITHÍ ESTABLISHEDÍ
Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzťahy a záväzky sa budú riadiť právom Českej republiky a že sa pokúsia vyriešiť prípadné spory spoločným riešením. Ak sa spory neodstránia dohodou, budú spory riešiť súdy Českej republiky. Akékoľveké ú ú vedľajšieš ú ú dohody alebo zmeny týchto podmienok´ vyžadujúé formulár, aby boli platné.