Zásady spracovania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o poučení dotknutých osôb (ďalej len "GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

I. Úvodaí založenáí
Súbory spracúvaných osobných údajov (ďalej len „Súbory“) sú vydávané v súlade s GDPR za účelom zabezpečenia informačných povinností spoločnosti AutoMax Group s.r.o,


Účelom Zásady je informovať subjekty údárcov o tom, ako ú osobné ú ú dáva o nich AutoMax Group s.r.o.o spracúvaní á, na aké ám úfronty a ako dlho ich bude AutoMax Group s.r.o. uchovávať, dále ako aj komu a z akého ádôvodu ich môže odovzdať.  Dále AutoMax Group s.r.o. informuje v Zámci Zásad subjekty úúdajov o tom, akoá prá ich informuje v súvislosti so spracúvaním ich osobných úúdajov nálieí.
II. Definičné pojmy
Správce

Prevádzkovateľ je subjekt, ktorý určuje úhlavu a prostriedky spracúvania osobných úúdajov, vykonáva údí spracúvanie úní a nesie zodpovednosť za toto spracúvanie.  Zhotoviteľom je spoločnosť AutoMax Group s.r.o., Prague Office Park I, so sídlom K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, IČO: 43873588.

Predmet údajů

Subjektom úúdajov je fyzická osoba, ktorá sa podieľa na spracúvaní osobných úúdajov týká, najmä zamestnanec správcu, uchádzač o zamestnanie v sprán´, zmluvný ´vca; partner spráctora (fyzická osoba – podnikateľ – podnikateľ – nepodnikateľ –), subjekt v predzmluvnom vzťahu so spráctorom (zákazník pred prijatím objednávky, dopyt – atď.), subjekt v zmluvnom stave so spráe, používateľ, návše webáe.

Osobné ´ ú dať

Na účely týchto Zásúborov sa za osobné údaje považujú informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom subjekte úúdajov v zmysle článku 4 ods. 1 GDPR.

Webové stránkyénky

Webé stránky sú k dispozícii nawww.automax-group.com

cookies

Súbory cookie sú crátké textovéé súbory, ktoréé ukladajúá webovéý alebo mobilnéí prehliadače subjektu ú údaje. Súbory cookie sa používajú na zlepšenie výkonu webových stránok, na vyhodnotenie ich výkonnosti a na lepšie marketingové aktivity. Sady súástíPodlieha používaniu cookies .

Súhlas

Súhlas je slobodnýý, konkrétnyé, informovanýý a jednoznačnýý prejav vôle, ktorý subjekt ú dávaá vá deklaruje;šením alebo inýmým prejavomým potvrdilí svojoué vôľouí spracúvaťání svojeýosobné´údaje.

Procesor

Sprostredkovateľ je subjekt, ktorý na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov pre sprostredkovateľa alebo v mene sprostredkovateľa, na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov
 
III. Spracovateľ osobných ís úúdajov
 1. Pri plnení svojich záväzkov a povinností vyplývajúcich zo zmlúv spoločnosť využíva odborné a špecializované služby iných subjektov vrátane obchodného zastúpenia, činnosti právnikov, internetovej reklamy atď, ktorí na účely poskytovania svojich služieb môžu spracúvať osobné údaje poskytnuté sprá, ale len v rozsahu a v rámci pokynov sprá. Správca starostlivo vyberie sprostredkovateľa a s každým sprostredkovateľom uzavrie zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Subjekt úúdajov takíberie na vedomie, že správca môže preniesť jeho osobné úúdaje sprostredkovateľovi naávedenie.
 2. Zpracovateľmi v zmysle Zách Zásetov sú najmä štátneátní správy, orgány mástní samosprávy, verejnéá úštáty, bankí
 
IV. Osobné í údarovanie
V zmysle článku 4 ods. 1 GDPR sa informácie o predmete úúdajov spracovateľov v úsúvislosti s úprednosťou spracovateľov úní náfollowí osobných ú ú údajov, najmä:
 
 • a)  identifikačnáí ú ú adresa: napr. názové menoí, dodaciaí adresa, názová spoločnostiá, IČO, DIČ;
 • b)  iné&scaroní osobné´ ú ú údaje súvisiaceé so zmluvným´ vzťahom: napr. číslo bankového´ ú účtu, história objednávoká;
 • c)  elektronickýé kontaktú ú poskytuje: napr. telefónneí číslo, e-mailovúá adresu;
 • d)  inéé elektronickéé ú ú poskytuje: IP adresu, cookies;
 • e)  iné&scaroní osobnéí ú ú údaje: zvyčajne ú údaje poskytnutéé odá pokuty vá objednávkeá formuláriá alebo vý inýchý dokumentoch a pri komunikácii soá sprá spotrebiteľom
  .
Tieto Zásady sa dopĺňajú so zreteľom na článok IV. písm. c) ZásadyPodlieha používaniu cookies .
 
V. Zdroje osobných informácií
Správce zává osobneá údáva, vrátaneána
 
 • a)  mo z entít údaj (napr. registrácie, e-maily, telefón, chat, webové stránky, kontaktné formuláre na webe, správy na sociálnych sieťach, vizitky, zmluvy, súhlasy, videá atď.)
 • b)  verejného záznamu – verejný záznam – je na úúčely tohto dokumentu:
 • verejný register podľa zákona č. 304/2013 Z. z, o verejných registroch spoločností a fyzických osôb, v znení neskorších predpisov, t. j. registre združení, nadácií, registre fondov, registre majetku, registre spoločenstiev vlastníkov jednotiek, registre obchodných spoločností a registre všeobecne prospešných spoločností;
 • distribuovanéšíregistre v zmysle č. 111/2009 Z. z. oápozitívnychích registroch v znení neskoršíchších predpisov.
 
VI. Rozsah spracovania osobných údajov
Osobné ú ú údaje sa spracúvajú v rozsahu, v akom ú službu ú predmet ú údajov poskytuje sprá osoba v súvislosti s uzatvorením zmluvnej alebo inej ú zmluvy;vzťahu so sprá alebo ktoré sprá sprá sprá sprá sprá sprá sprá sprá inak zhromaždil a spracoval v súlade s platnými prá predpismi alebo na plnenie povinností sprá sprá sprá sprá sprá sprá sprá.
 
VII. Podmienky spracovania osobných údajov
Proces ání osobných údations probíhá na správce:
 
 • a)  na základe  súhlasu subjektu
 • b)  pri plnení úzmluvy so subjektom úgivens
 • c)  keď sa opatrenia prijímajú pred uzatvorením zmluvy na dostatočnom počte subjektov darcov
 • d)  z dôvodu plneniaáprá povinností vzťahujúcich sa na sprá (vrátane archivácieá naá základeácon)
  .
 • e)  na ochranu životne dôležitých ýáááááách záujmov subjektu údiai alebo inej éfyzickejéosoby
  .
 • f)  z dôvodu plnenia ú ú ú kola ú proé činnosti vo verejnej ú verejnejé moci, ktorou je ú sprá poverený
  .
Správce spracúvaniaá konkrétnychá štní kategórií osobnýchá údajov, t. j. len citlivýché informácií o subjekte ú údajov:
 
 • a)  na základe ústneho súhlasu subjektu,
 • b)  plniťí povinnostií v oblasti pracovno´ prá prá prá sociálnejá lní bezpečnosti´ a sociálnejá ochrany,
 • c)  na ochranu životne dôležitých ýims údai subjektu alebo inej é fyzickejé osoby v prípade, že údai subjekt nie je í fyzicky alebo prá schopnýý dať súhlas,
 • d)  ak ide o osobné ú ú údanosti zjavne zverejnené ú subjektom údaností,
 • e)  určiť, vý, vý koný koný alebo vý obhajobeý niekoľkýchýrokov,
 • f)  ak existuje výaý verejnýý zájem,
 • g)  na archiváciu vo verejnej sfére, na vedecký alebo historický výskum alebo na štatistické účely.
 
VIII. Spôsob spracovania a ochrana osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v priestoroch správateľa alebo u správateľa podľa poverených zamestnancov správateľa alebo spracovateľa. manuálnyáln´spôsob pre osobnéáúdaje v dokumentárnejéforme, v súladeáso&všetkými&saaacute;bezpečnostnýmiásúbormi&preápranieáa&spracovanie&osobnýcháúdajov. Na tento účel spoločnosť správce prijala technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných úúdajov, najmä na zabezpečenie toho, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému použitiu osobných úúdajov;osobné údaje, ich zmenu, zničenie alebo stratu, neoprávnený prenos, neoprávnené spracovanie alebo iné zneužitie osobných údajov. Všdôsledkué subjektov, ktoréý môžuý byťý ú osobnýmiú ú údajmi, rešpektujteá právaú subjektov;Sú povinné dodržiavať platné predpisy o ochrane osobných údajov.
 
IX. Čas spracovania osobných údajov
 1. Správca uchováva osobné úvá len po nevyhnutnú dobu a archivuje ich podľaákonečnýchýlehôt uložených mu podľa jednotlivýchývápredpisov, spravidla je toápo dobu desiatich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.
 2. Dále správce uchovávaá váosobnejáúdáva v súlade s časovými lehotami uvedenými váservisnejázmluve;výzmluvách,ýinterných& predpisocháspoločnosti aleboývýpredpisocháo&službácháaacute;nia. Osobné ú ú údaje sa preto uchovávajú po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie ú prá a povinností ú
 
X. Spracovanie úní úúdajov na základe úsúhlasu
úvce úúdajov môže spracúvať úúdaje o údotknutej osobe v súlade s článkom VII Zásad aj v prípade, že údotknutá osoba poskytla svoj slobodný a informovaný súhlas v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas je zvyčajne vo forme vak&akútneho poľa. Súhlas môže byť udelený pre rôzne úm úfronty spoločne alebo jednotlivo, napr. na spracovanie súborov cookie, na zobrazenie marketingovej komunikácie, na získanie služieb spoločnosti, na zasielanie obchodných oznámení. Súhlas možno kedykoľvek odvolať.
 
XI. Práva subjektov údaj a povinnosti správce
Právo vysvetliťí
 

1. Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že poskytovateľ alebo spracovateľ spracoval jeho osobné údaje, ktoré sa týkajú; je v rozpore s ochranou súkromia a osobného života subjektu úúdajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné úúdaje nepresné, pokiaľ ide o úpred ich spracovaním, môže:
 
 • a)  požiadaťádat správce o vysvetlenie,
 • b)  požadovať od správcu, aby odstránil takto vzniknutýýstav, najmäénímôže ísť o blokovanieání, vykonanéíopravy, doplnenéíní alebo vymazanieáníosobnýchúúdajov.
2.  Ak sa zistí, že dostatočné množstvo úúdajov subjektu je chybné, správca sa okamžite odstráni z úchybnéhoý stavu. Ak správca nevyhovie údoci subjektu údácie, môže sa subjekt údácie obrátiť na úrandy, ktoré sú úrandami na ochranu osobných údácií. Subjekt údiai sa môže obrátiť na úrandy úrandy bez toho, aby vykonal akékoľvek predchádzajúce úkroky.
 
3.  Zhotoviteľ je povinný odpovedať na žiadosť o informácie od subjektov bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia takejto žiadosti. V odôvodnených prípadoch môže sudca túto lehotu predĺžiť, najviac však o dva mesiace. Príslušný orgán informuje subjekt údations o predĺžení lehoty do jedného mesiaca od prijatia sťažnosti údations a informuje subjekt údations o dôvodoch predĺženia. V prípade, že údarca subjekt údarcu požiada o informácie a komunikáciu elektronicky, sprádarca ich poskytne elektronicky, pokiaľ údarca subjekt údarcu nepožiada o iný úspôsob poskytovania informácií a komunikácie, napr. poštou.
 
4.) a správca takéto opatrenia neakceptuje, bezodkladne, najneskôr do 1 mesiaca odo dňa prijatia úslužby únéopatrenia, o tom informuje subjekt údania;vrátane dôvodov neprijatia takýchto opatrení, ako aj informácie o možnosti subjektu úúdajov podať sťažnosť na úsériu na ochranu osobných úúdajov na úp. kontaktovať súd.
 
5.  Informácie a komunikáciaí poskytuje správce predmetu údiai bezplatne. V prípade, že subjekt údácie koná opakovane, alebo je neoprávnený či neprimeraný, môže správca odmietnuť subjekt údácie;alebo uložiť primeraný poplatok na pokrytie administratívnych nákladov spojených s poskytovaním informácií a komunikáciou alebo s vykonávaním požadovaných opatrení. Žiadateľ musí byť schopný preukázať neprimeranosť alebo neadekvátnosť údácií subjektu.
 
Právo k informáciám
 

1.  V prípade, že spr´vca z´ská osobne´ údáva úmo od subjektu údarcu, komunikuje´ vo svojej úská so subjektom údarcu následovať´cí informácie:
 
 • a)  identifikácia a kontakt ú ú uvádza správce a spráénce správce;
 • b)  úníspracovanieání, pre ktoré súá ú ú ú osobne´ ú určené, aání spracovaniaá;
  .
 • c)  oprá zájmy sprá alebo tretejá strany v prípade, že sa spracúvaá;nevyhnutné na úúčely účasti úpráv úosoby alebo tretej´strany;
 • e)  o ú ú mysli správcu na prenos osobných ú ú dáva tretejá krajine alebo medziá domácejá organizácii a o existencii alebo neexistencii rozhodnutiaá Európskejá komisie, že táto tretiaá krajina alebo medziá;organizácia poskytuje zodpovedajúcu ochranu osobných údajov a odkaz na vhodné prostriedky na získanie kópií takýchto údajov alebo informácií o tom, kde boli takéto údaje sprístupnené.
2. Ak je to potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracovania, spráInštitúcia poskytne subjektu úúdajov aj ďalšie úí informácie, najmä počas trvania spracúvania osobných úúdajov, napr.
 
3. 1 písm. a), b), d) a e), ako aj ďalšieší informácie podľa predchádzajúcehoíodseku.
 
4.  Spávca informuje dotknutú osobu  o zmene  vedúceho spracúvaných  osobných údajov vždy, keď k nej dôjde.
 
Prístup k informáciám o spracovaní osobných údajov
 
1.  Správca je povinný na žiadosť  dání vydať  d subjektu potvrdenie o tom, či správca osobne  dáva, ktoré dáva; sa spracúva, a ak áno, poskytnúť subjektu úúdajov prístup k takýmto úúdajom a k úsledovaným informáciám:
 
 • a)  ú ú spracovanieá;
 • b)  kategórie postihnutýchýýýý&day&
 • c)
 • c)  osoby alebo kategórie osôb, ktorým boli alebo budú poskytnuté osobné výhody, najmä osoby v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;
 • d)  obdobie, počas ktorého sa budú osobné údaje uchovávať, alebo ak ho nie je možné určiť, kritériá použité na určenie tohto obdobia;
 • e) existenciu práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných úúdajov týčoícího;subjektu úúdajov alebo obmedziťí ich spracúvanieání alebo vzniesťástázmiernenie proti takémuto spracúvaniuání;
 • f)  právo podať sťažnosť na Úriadok na ochranu osobných úúdajov;
 • g)  inškerédostupnééinformácie o zdroji osobných´darov, pokiaľ nie sú z´skáod subjektuúdarov.
2.  V súlade s povinnosťami uvedenými v predchádzajúcom odseku je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe kópiu spracúvaných osobných  údajov. Za poskytnutie kópie podľa predchádzajúcej vety môže subjekt účtovať primeraný správny poplatok.
 
Právo na opravu osobných ích údní
 

Správca je povinný bez zbytočného odkladu opraviť nepresné ú osobné ú ú udáva, čo úcí s predmetom ú udáva, doplniť ú nie ú úplné ú ú osobné ú udáva, kedykoľvek mu je takáto ú zmena oznámená.
 
Právo na výmaz osobných údaností
 

1.  Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné úú ú údaje, čoýcí s predmetom ú údajov, ak je splnený jeden z nasledujúcich ú dôvodov:
 
 • a)  osobné ú ú dary už nie sú potrebné na ú účely, na ktoré ú boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • b)  subjekt úúdajov odvoláásúhlas, ak sa osobnéáúúdaje spracúvali naázáklade tohto súhlasu a neexistuje žiadny ďalšíánídôvod naáníspracovanieá
  .
 • c)  subjekt úúdajov vznáša námietky proti spracúvaniu úní a neexistujú žiadneádnié prevládajúceácí oprá dôvody na spracúvanie úní;
  .
 • d)  osobné ú údary boli spracované vočiá
 • e)  osobnéí ú ú údaje musiaí byťý vymazanéá vú prípadeá prá povinností stanovenýchá prá Európskoué úniou alebo prá vládou Českejé republiky.
2. V prípade, že správca zverejnila osobné ú ú ú údaje subjektu ú údajov a je povinná ich vymazať, musí sprá vca prijať (s ohľadom na dostupné technológie a výhody) primerané opatrenia na informovanie ostatných ú ú; správe osobných úúdajov, ktoré spracúvajú takéto osobné úúúdaje, že subjekt je údádá vymazať všetky odkazy na takéto osobné úúúdaje, ich kópie a replikácie.
 
3.  Prevádzkovateľ nie je povinný vymazať osobné údaje, ak je spracovanie osobných údajov pre prevádzkovateľa nevyhnutné, napr. Spracúvanie osobných údajov nie je nevyhnutné na splnenie povinnosti požadovanej Európskou úniou alebo Európskou úniou;m Českej republiky, ktorý sa vzťahuje na sprá alebo na účely určenia, výkonu alebo obhajoby jeho prá ná rokov a pod.
 
Právo o obmedzenom spracúvaní osobných údajov
 

1.  Prevádzkovateľ je povinný obmedziť spracúvanie osobných údajov subjektu, ak:
 
 • a) subjekt údania popiera správnosť osobných údaní na čas potrebný na to, aby si správca overila správnosť osobných údaní;
  .
 • b)  spracovanieání je protiávní a predmetomádátá výmaz osobnýchádá a žienádá másto z toho o obmedzeníá ich používaniaá;
 • c)  správca už nepotrebuje osobné úúúdaje na úúčely spracovania, ale subjekt úúdajov ich potrebuje na účely určenia úvca, v úcone alebo obhajoby únárokov;
  .
2. V prípade, že správca obmedzila spracúvanie osobných úúdajov podľa predchádzajúceho odseku, tieto osobné úúdaje sa môžu spracúvať len so súhlasom subjektu úúdajov alebo z dôvodu určeného vý, vý;ochrana práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu Európskej únie.
 
3.  Správca vopred informuje subjekt úúdajov o zrušení úení obmedzenia úní spracúvania osobných úúdajov podľa odseku 1.
 
Postup odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov
 

Subjekt úúdajov môže kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných úúdajov udelený podľa článku X Zásad zaslaním únížiadosti na adresu  lucie.vitaskova@automax-group.com
 
Prást námitku proti spracúvaniu osobných údajov
 

1.  Subjekt úúdajov môže kedykoľvek podať námietku proti spracúvaniu osobných úúdajov, ktoré úprevádzkovateľ spracúva v súlade s článkom 21 GDPR.
 
2. V prípade, že subjekt úúdajov vznesie námietku proti spracúvaniu osobných úúdajov, ktoré ú správce spracúvania; údáva dále nespracúvaťá, okremádôležitýchá dôvodov naáspracovanieá, ktoréá; prevažuje nad právami alebo slobodami subjektu údajov alebo na určenie, výkon alebo obhajobu týchto údajov. Správca musíáinformovať subjekt údiai o tomto právu najneskôr pri prvejákomunikácii so subjektom údiai.
 
Právo podať sťažnosť nadrého úradu
 

Predmetom údajů má právo podať sťažnosť na údozorný úriadok, ktorý je úriadkom na ochranu osobných úsvojich osobných údajov, ak sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov boli porušené pravidlá ochrany osobných údajov.
 
XII. Overenie totožnosti subjektu údarcov
1.  V prípade, že správca získaání údaje subjektu, ktoréým v súlade s GDPR
 
 • a)  aplikuje prástupeň na svojeým osobnéúdanosti a/alebo,
 • b)  žeádá o vyhláseníá žeádá o potvrdeníá či správca v zmysle GDPR spracúvaá vá osobnéá ú dáva týčoá so žiadateľom, a/alebo,
 • c)  oádá poskytovaníá bezplatnýchá kópiíá spracúvanýchá osobnýchá údajov a/alebo,
 • d)  žeádá z kategórií spracúvaných osobnýchádá údajov a/alebo,
 • e)  žeádá komunikácieá, pre ktorúám účelo osobneáúdáva spracovaťáváing, a/alebo,
 • f)  žeádá komunikácieá akoá celéá obdobie, počas ktorého budú osobneá ú;údaje sú uložené, alebo ak nie, akoá saá kritériáá používajú na určenieá tohtoá obdobia, a/alebo,
 • g)  žeádá na zverejnenie toho, či (a za akýchápodmienokánce) môže správca požadovať od správcu opravu alebo vámaz osobnýchádádáe, obmedzenieád; ich spracúvanie alebo či a ako môže subjekt úúdajov vzniesť námietku proti spracúvaniu úúdajov a/alebo,
 • h)  žeádá o tom, či (a ako) môže údai subjekt podať sťažnosť na údáriadok ú a kto je týmto údáriadkom, a/alebo,
 • i)
 • i)  žeáá komunikácieá všetkýchá kerý dostupnýchá informáciíá o zdroji osobnejáúúdajov, ktoréésaúvzťahujú& naúdotknutú& osobu, pokiaľéneboli&od neho&zakrytéámo, a/alebo,
 • j)  žeádá komunikácieá či v dôsledku spracúvaniaáná osobnýchá údajov subjektu úúdaje naá tiež naá automatizovanéá rozhodovanieá vrátane profilovaniaá uvedenéá v čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR a minimálne&scaron& ím v týchto prípadoch dáleádá poskytnúťázmysluplnéýinformácieátýo tom, čoá;použitie postupu, ako aj významení&a&predpoklade&dôsledkov&takého&postupu&pre&jeho&osobu,
 • k)  žeádá o zverejneníá, ktorí sú osobnýmiádádá tohto subjektu ádádá alebo;
 • l)  zádá komunikácieá zátretíchákrajíná a medzinárodnýchádomácichá organizáciíá, ktoré mali alebo budú mať kádispozícii osobnéádá predmetuádá a/alebo,
 • m)  žeádá na poskytnutieá informáciíá týkajúcich saá rúk podľa článku 46 GDPR v prípade, že osobnéá ú ú údaje sú poskytnuté predá tretejá krajine alebo medzinárodnejá organizácii,
Správca je povinná pred spracovaním vyššie uvedenýcháyýrs dostatočne overiť totožnosť žiadateľa. Ak má spracovateľ pochybnosti o totožnosti žiadateľa, môže od žiadateľa požadovať dodatočné informácie potrebné na potvrdenie jeho totožnosti, a to v plnom súlade s článkom 12 ods. 6 GDPR.

2.  V prípade pochybností o totožnosti žiadateľa je žiadateľ povinný požiadať o zistenie totožnosti osoby:
 
 • a)  zaslaťání aádosti s overenýmýpodpisom žiadateľa v prípade, že žiadateľ urobiládostatok v listinnejé podobe,
 • b)  poslaťání, žeádosti s elektronickým podpisom, t. j. sú údajmi vé elektronickejé forme, ktoréé sú pripojenéé ké dátovejé správe alebo sú sé ňou logicky spojené a ktoréé slúžiaé ako metóda na jednoznačnéé overenieé identity podpísanejé osoby vo vzťahu ké dátovejé správe
 • c)  zasielanieání prostredníctvom živej schránky, ak má žiadateľázen
3.  Správca nie jeáoprávnená požadovať ďalšieší informácie na overenie totožnosti žiadateľa, najmä v prípadoch, keď:
 
 • a)  správce v rozhodovacomé čase (t. j. čas podáná zádoručeniaázádosť) spracovaťá e-mailovýá kontakt ako osobnýá ú dať žiadateľovi, od ktoréhoábolo odoslanéádoručenieázádosť
 • b)  správce v rozhodnutíé čas na spracovanieá vá telefónnomá čísle žiadateľa, potom vykonajteá telefonickéá na toto telefónneá číslo preú pred overenúá totožnosť žiadateľa a podľa dohody so žiadateľom potom prešle požadovanýché informácií alebo oznámených´ iných&scaron& í skutočností tý čoí sa spracúvaá ní osobných´ údajov elektronicky na žiadateľom uvedenú e-mailovú adresu alebo semi´ na žiadateľom uvedenú adresu,
 • c)  správce má možnosť overiť totožnosť žiadateľa iným spôsobom (napr. prostredníctvom verejných registrov, existujúcej komunikácie)
 • d)  subjekt údarovania vykonal údarovanie osobne pred úzamestnancom správcu alebo inou ním poverenou osobou.
 
XIII. Večnéástretnutieí
 1. Správca nespracúva osobné úúúúdaje detííani žiadne iné úštníkategórie osobných úúdajov, tzv. citlivé úúúosobné úúdaje v zmysle článku 9 ods. 1 GDPR.
 2. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, a to ani na základe profilov, v zmysle článku 22 GDPR.
 3. Priávce po ukončeníání poskytovaniaáních služieb aleboáního spracovaniaáních údajováních údajováního subjektu sa s nimi naloží.
 4. Všetky ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú krajiny Európskej ú é únie alebo v tretích ú ú ú krajinách, ak sú splnené ú ú ú podmienky pre ú ú ú v zmysle čl. 44 a náen. GDPR.
 5. Osobné ú ú údaje sa zvyčajne spracúvajú v elektronickej ú forme.
 6. Správce je oprápovolené Zásady zmeniť. Ak sa zmenia Zásady správcov, subjekt údai informuje správcov o zmene.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania osobných úc´dácií subjektov údations sa môžete obrátiť na zriadeného zamestnanca e-mailom:: lucie.vitaskova@automax-group.com

Poslednáí aktualizácia tohto Prohlášení vykonaná 27. 1. 2022