Zásady spracovania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o poučení dotknutých osôb (ďalej len "GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

I. Úvodné ustanovenia

Zásady spracúvania osobných údajov (ďalej len "Zásady") sú vydané v súlade s GDPR za účelom zabezpečenia informačnej povinnosti spoločnosti AutoMax Slovakia, s. r. o. podľa článku 13 GDPR a článku 14 GDPR.


Cieľom týchto zásad je informovať dotknuté osoby o tom, aké osobné údaje o nich spoločnosť AutoMax Slovakia, s. r. o. spracúva, na aké účely a ako dlho ich bude spoločnosť AutoMax Slovakia, s. r. o. uchovávať, ako aj komu a z akého dôvodu môžu byť odovzdané. Okrem toho spoločnosť AutoMax Slovakia, s. r. o., v rámci Zásad informuje dotknuté osoby o tom, aké práva majú v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov.

II. Definičné pojmy

Správce

Prevádzkovateľ je subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, vykonáva spracúvanie a zodpovedá za spracúvanie. Správcom je AutoMax Slovakia, s. r. o, so sídlom Bojnická 3 , Bratislava - Nové Mesto 831 04, IČO: 46 740 945 .

Subjekt údajov

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka, najmä zamestnanec prevádzkovateľa, uchádzač o zamestnanie u prevádzkovateľa, zmluvný partner prevádzkovateľa (fyzická osoba - podnikateľ, nepodnikateľ), subjekt v predzmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom (zákazník pred prijatím objednávky, dopytovateľ a pod.), subjekt v zmluvnom postavení s prevádzkovateľom, používateľ, návštevník webovej stránky.


Osobné údaje

Na účely týchto zásad sa osobnými údajmi rozumejú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej dotknutej osobe v zmysle článku 4 ods. 1 GDPR.

Webová lokalita

Webová stránka je k dispozícii na adrese www.automax-group.com


Cookies

Súbory cookie sú krátke textové súbory, ktoré ukladá webový alebo mobilný prehliadač subjektu údajov. Súbory cookie sa používajú na zlepšenie fungovania webových stránok, vyhodnocovanie ich návštevnosti a lepšie zacielenie marketingových aktivít. Podmienky používania súborov cookie sú súčasťou týchto zásad.

Súhlas

Súhlas je slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov prostredníctvom vyhlásenia alebo iného zjavného potvrdenia.

Procesor

Spracovateľ je subjekt, ktorý na základe zákona alebo v mene prevádzkovateľa spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.
 
III. Spracovatelia osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ pri plnení svojich záväzkov a povinností vyplývajúcich zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov, najmä obchodné zastúpenie, advokátov, internetovú reklamu a podobne, ktoré môžu spracúvať osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľom za účelom poskytnutia svojich služieb, avšak len v rozsahu a v rámci pokynov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ starostlivo vyberá sprostredkovateľov a s každým sprostredkovateľom má uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Dotknutá osoba tak berie na vedomie, že prevádzkovateľ môže sprostredkovateľovi odovzdať jej osobné údaje na zabezpečenie daného účelu.
 2. Spracovateľmi v zmysle Zásad sú najmä orgány štátnej správy, samosprávy, verejné inštitúcie, bankové inštitúcie, poisťovne a externé subjekty poskytujúce správcovi služby v rôznych oblastiach (BOZP, účtovníctvo, školenia, vzdelávanie).
 
IV. Osobné údaje

V súlade s článkom 4 ods. 1 GDPR prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje o dotknutej osobe v súvislosti s účelom spracúvania, najmä:
 • a)  identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovacia adresa, adresa sídla, IČO, DIČ;
 • b)  iné osobné údaje súvisiace so zmluvným vzťahom: napr. číslo bankového účtu, história objednávok;
 • c)  elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;
 • d)  iné elektronické údaje: IP adresa, súbory cookie;
 • e)  iné osobné údaje: zvyčajne údaje, ktoré zákazník poskytne v objednávkovom formulári alebo iných dokumentoch a v komunikácii s prevádzkovateľom.
Tieto zásady sú doplnené Podmienkami používania súborov cookie v súlade s článkom IV písm. c) týchto zásad.
 
V. Zdroje osobných údajov
Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje, najmä
 
 • a)  priamo od dotknutých osôb (napr. registrácie, e-maily, telefón, chat, webová stránka, webový kontaktný formulár, sociálne siete, vizitky, zmluvy, súhlasy, videozáznamy z technického zariadenia prevádzkovateľa atď.)
 • b)  z verejných registrov - verejné registre na účely tohto dokumentu sú:
 • register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • obchodný register podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
VI. Rozsah spracovania osobných údajov
 
Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu, v akom ich príslušná dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi v súvislosti s uzatvorením zmluvného alebo iného právneho vzťahu s prevádzkovateľom, alebo ktoré prevádzkovateľ získal a spracúva iným spôsobom v súlade s platnými právnymi predpismi alebo na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.
 
VII. Podmienky spracovania osobných údajov
Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje u prevádzkovateľa:
 • a)  na základe súhlasu dotknutej osoby
 • b)  pri plnení zmluvy s dotknutou osobou
 • c)  pri vykonávaní opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť dotknutej osoby
 • d)  na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa (vrátane archivácie podľa zákona).
 • e)  na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby
 • f)  na plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
 • g)  pre oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany (vrátane archivácie na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa).
Prevádzkovateľ spracúva len osobitné kategórie osobných údajov, t. j. citlivé informácie o dotknutej osobe:
 • a) na základe výslovného súhlasu subjektu,
 • b) plniť povinnosti v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany,
 • c) na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, ak dotknutá osoba nie je fyzicky alebo právne schopná udeliť súhlas,
 • d) ak ide o osobné údaje zjavne poskytnuté dotknutou osobou,
 • e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo v súdnych konaniach,
 • f) ak existuje významný verejný záujem,
 • g) na archiváciu vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely.
 
VIII. Spôsob spracovania a ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v priestoroch prevádzkovateľa alebo v sídle prevádzkovateľa jednotlivými poverenými zamestnancami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Spracovanie sa vykonáva pomocou výpočtovej techniky alebo v prípade osobných údajov v papierovej podobe manuálne, pričom sa dodržiavajú všetky bezpečnostné zásady pre správu a spracovanie osobných údajov. Na tento účel prevádzkovateľ prijal technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia na zabránenie neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávnenému prenosu, neoprávnenému spracovaniu alebo inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na súkromie a dodržiavajú platné právne predpisy o ochrane údajov.
 
IX. Obdobie spracovania osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje len po nevyhnutnú dobu a archivuje ich v súlade so zákonnými lehotami, ktoré mu ukladajú jednotlivé právne predpisy, spravidla po dobu desiatich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. 
 2. Okrem toho prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v súlade s lehotami stanovenými v príslušných zmluvách, vo vnútorných predpisoch prevádzkovateľa alebo v príslušných právnych predpisoch. Osobné údaje sa preto uchovávajú po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv, oprávnených záujmov a platných právnych predpisov.
 
X. Spracovanie údajov na základe súhlasu

Prevádzkovateľ môže spracúvať údaje o dotknutej osobe v súlade s článkom VII Zásad aj vtedy, ak dotknutá osoba udelila svoj dobrovoľný a informovaný súhlas v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas má zvyčajne podobu zaškrtávacieho políčka. Súhlas môže byť udelený na rôzne účely, a to buď spoločne, alebo jednotlivo, napr. na spracovanie súborov cookie, na zobrazenie možných marketingových oznámení, na ponuku služieb prevádzkovateľa, na zasielanie obchodných oznámení.  Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
 
XI. Práva dotknutých osôb a povinnosti prevádzkovateľa
Právo na vysvetlenie
 

1. Každá dotknutá osoba, ktorá zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie jej osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života dotknutej osoby alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel spracúvania, môže:

        a) požiadajte správcu o vysvetlenie,
        b) požadovať od prevádzkovateľa nápravu situácie, najmä blokovanie, opravu, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.

    2. Ak sa zistí, že žiadosť dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ bezodkladne odstráni chybný stav. Ak prevádzkovateľ žiadosti dotknutej osoby nevyhovie, dotknutá osoba má právo obrátiť sa priamo na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Dotknutá osoba má tiež právo obrátiť sa so svojou sťažnosťou priamo na dozorný orgán bez toho, aby musela podniknúť akékoľvek predchádzajúce kroky.

    3. Prevádzkovateľ je povinný odpovedať na žiadosť o informácie od dotknutých osôb bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca od prijatia takejto žiadosti. V odôvodnených prípadoch môže kontrolór túto lehotu predĺžiť, najviac však o dva mesiace. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o predĺžení lehoty tiež do jedného mesiaca od prijatia žiadosti dotknutej osoby a informuje ju o dôvodoch predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podá žiadosť o informácie a komunikáciu elektronicky, prevádzkovateľ poskytne informácie a komunikáciu dotknutej osobe elektronicky, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob poskytnutia informácií a komunikácie, napr. písomne.

    4. Ak dotknutá osoba požiada prevádzkovateľa o prijatie určitých opatrení (oprava jej osobných údajov, vymazanie atď.) a prevádzkovateľ takéto opatrenia neprijme, prevádzkovateľ o tom dotknutú osobu bezodkladne, najneskôr do 1 mesiaca od podania žiadosti o prijatie príslušných opatrení, informuje, pričom uvedie dôvody neprijatia takýchto opatrení a tiež informácie o možnosti dotknutej osoby podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov alebo sa obrátiť na súd.

    5. Prevádzkovateľ poskytne informácie a komunikáciu dotknutej osobe bezplatne. Ak dotknutá osoba podáva opakované žiadosti alebo ak sú takéto žiadosti neopodstatnené alebo neprimerané, prevádzkovateľ môže žiadosť dotknutej osoby zamietnuť alebo jej môže uložiť primeraný poplatok pokrývajúci administratívne náklady spojené s poskytnutím informácií a komunikácie alebo s vykonaním požadovaných opatrení. Prevádzkovateľ musí byť schopný preukázať neopodstatnenosť alebo neprimeranosť žiadosti dotknutej osoby.
 
Právo na informácie 
 

1. Ak prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, pri získavaní údajov oznámi dotknutej osobe tieto informácie:

    a) identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa a prípadného zástupcu prevádzkovateľa;
    b) účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, a právny základ spracúvania;
    c) oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak je spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov          prevádzkovateľa alebo tretej strany;
    d) možných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov;
    e) prípadný zámer prevádzkovateľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a existenciu alebo neexistenciu rozhodnutia Európskej komisie, že tretia krajina alebo medzinárodná organizácia poskytuje primeranú ochranu osobných údajov, a odkaz na primerané záruky a prostriedky na získanie kópie údajov alebo informácie o tom, kde boli údaje zverejnené.

    2. Ak je to potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania, prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe aj ďalšie informácie, najmä dobu spracúvania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie, ako aj informácie o práve dotknutej osoby na opravu osobných údajov, vymazanie atď.

    3. Ak prevádzkovateľ nezíska osobné údaje priamo od dotknutej osoby, oznámi dotknutej osobe informácie uvedené v písmenách1 a), b), d) a e) odseku a), b), d) a e) tohto článku a prípadne ďalšie informácie uvedené v predchádzajúcom odseku.

    4. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o zmene účelu spracúvania osobných údajov vždy, keď k nej dôjde.

Právo na prístup k informáciám o spracovaní osobných údajov 
 
1. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe na jej žiadosť potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak áno, poskytne jej prístup k týmto údajom a k nasledujúcim informáciám:
 • a) účely spracovania;
 •  b) kategórie príslušných osobných údajov;
 •  c) príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách;
 •  d) plánované obdobie, počas ktorého sa budú osobné údaje uchovávať, alebo ak ho nemožno určiť, kritériá použité na určenie tohto obdobia;
 •  e) existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo namietať proti takémuto spracúvaniu;
 •  f) právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov;
 •  g) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ sa nezískajú od dotknutej osoby.

    2. V súlade s povinnosťami uvedenými v predchádzajúcom odseku je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe kópiu spracúvaných osobných údajov. Správca môže za poskytnutie kópií podľa predchádzajúcej vety účtovať primeraný správny poplatok.
 
Právo na opravu osobných údajov
 

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu opraviť nepresné osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby, doplniť neúplné osobné údaje vždy, keď je takáto zmena oznámená prevádzkovateľovi. 
 
Právo na vymazanie osobných údajov 
 

1. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby, ak je splnený jeden z týchto dôvodov:
 • a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • b) dotknutá osoba odvolá súhlas, ak sa osobné údaje spracúvali na základe tohto súhlasu a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracúvanie;
 •  c) dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie;
 •  d) osobné údaje boli spracované nezákonne;
 •  e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila právna povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Českej republiky alebo Slovenskej republiky.

    2. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje dotknutej osoby a je povinný ich vymazať, musí prijať primerané opatrenia (s prihliadnutím na dostupné technológie a náklady), aby informoval ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú tieto osobné údaje, že dotknutá osoba ich požiadala o vymazanie všetkých odkazov na tieto osobné údaje, ich kópií a replikácií.

    3. Prevádzkovateľ nie je povinný vymazať osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov pre prevádzkovateľa nevyhnutné, napr. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracúvanie osobných údajov podľa práva Európskej únie alebo práva Českej republiky alebo Slovenskej republiky, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov a pod.
 
Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
 

 1. Prevádzkovateľ je povinný obmedziť spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, ak:
 • a) dotknutá osoba popiera presnosť osobných údajov na obdobie potrebné na to, aby prevádzkovateľ mohol overiť presnosť osobných údajov;
 • b) spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba odmietne vymazanie osobných údajov a namiesto toho požiada o obmedzenie ich používania;
 • c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • d) dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu, kým sa neoverí, že oprávnené dôvody prevádzkovateľa na spracúvanie prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

2. Ak prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov podľa predchádzajúceho odseku, takéto osobné údaje sa môžu spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu Európskej únie.

 3. Prevádzkovateľ vopred informuje dotknutú osobu o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov podľa odseku1 .
 
Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v
 

Dotknutá osoba môže súhlas so spracovaním osobných údajov udelený podľa článku X Zásad kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na adresu lucie.vitaskova@automax-group.com
 
Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov
 

 1. Dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľom z dôvodu oprávneného záujmu v súlade s článkom 21 GDPR. 

 2. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľom na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať osobné údaje na základe námietky, pokiaľ prevádzkovateľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ musí informovať dotknutú osobu o tomto práve najneskôr v čase prvej komunikácie s dotknutou osobou.
 
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 
 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracovaním jej osobných údajov boli porušené pravidlá ochrany osobných údajov.
 
XII. Overenie totožnosti dotknutej osoby

1. V prípade, že prevádzkovateľ dostane podanie od dotknutej osoby v súlade s GDPR
 • a) uplatniť právo na prístup k svojim osobným údajom a/alebo,
 • b) žiada o potvrdenie, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje týkajúce sa žiadateľa v zmysle GDPR a/alebo,
 • c) požiada o bezplatné kópie spracúvaných osobných údajov a/alebo,
 • d) požiada o informáciu, ktoré kategórie osobných údajov sa spracúvajú, a/alebo,
 • e) žiada o uvedenie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, a/alebo,
 •  f) žiada, aby mu bolo oznámené, aké je plánované obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uchovávané, alebo ak to nie je možné určiť, aké kritériá sa použijú na určenie tohto obdobia, a/alebo,
 • g) žiada, aby bol informovaný o tom, či (a za akých podmienok) môže požiadať prevádzkovateľa o opravu alebo vymazanie osobných údajov, obmedzenie ich spracúvania, alebo či a ako môže namietať proti spracúvaniu mojich osobných údajov, a/alebo,
 • h) žiada, aby mu bolo oznámené, či (a ako) môže dotknutá osoba podať sťažnosť dozornému orgánu a kto je tento dozorný orgán, a/alebo,
 • i) žiada o oznámenie akýchkoľvek dostupných informácií o zdroji osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, pokiaľ ich nezískala priamo od dotknutej osoby, a/alebo,
 • j) žiada, aby bol informovaný o tom, či v súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby dochádza aj k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, ako sa uvádza v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR, a aspoň v týchto prípadoch ďalej žiada, aby mu boli poskytnuté zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predvídateľných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu a/alebo,
 • k) žiada, aby mu bolo oznámené, kto sú príjemcovia osobných údajov dotknutej osoby, prípadne aby uviedol kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté jeho osobné údaje, a/alebo,
 • l) žiada o komunikáciu príjemcov z tretích krajín a medzinárodných organizácií, ktorí mali alebo budú mať k dispozícii osobné údaje dotknutej osoby, a/alebo,
 • m) žiada o informácie o zárukách podľa článku 46 GDPR v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
 • prevádzkovateľ je povinný pred spracovaním uvedených žiadostí dostatočne overiť totožnosť žiadateľa. Ak má prevádzkovateľ pochybnosti o totožnosti žiadateľa, má právo vyžiadať si od žiadateľa dodatočné informácie potrebné na potvrdenie jeho totožnosti, a to v plnom súlade s článkom 12 ods. 6 GDPR.

    2. Správca je oprávnený v prípade pochybností o totožnosti žiadateľa požiadať túto osobu o poskytnutie informácií:
 • a) zaslanie žiadosti s overeným podpisom žiadateľa, ak žiadateľ podal žiadosť v papierovej forme,
 • b) odoslanie žiadosti s elektronickým podpisom, t. j. s údajmi v elektronickej forme pripojenými k dátovej správe alebo logicky s ňou spojenými, ktoré slúžia ako metóda na jednoznačné overenie totožnosti podpisovateľa vo vzťahu k dátovej správe
 • c) odoslanie žiadosti prostredníctvom dátovej schránky, ak ju žiadateľ má.

3. Prevádzkovateľ nie je oprávnený požadovať ďalšie informácie na overenie totožnosti žiadateľa, najmä v prípadoch, keď:
 • a) v príslušnom čase (t. j. v čase príslušnej žiadosti) prevádzkovateľ spracúva e-mailový kontakt ako osobný údaj žiadateľa, z ktorého bola príslušná žiadosť odoslaná
 • b) prevádzkovateľ spracúva telefónne číslo žiadateľa v príslušnom čase, prevádzkovateľ následne uskutoční telefonický hovor na toto telefónne číslo s cieľom overiť totožnosť žiadateľa a podľa dohody so žiadateľom následne zašle požadované informácie alebo oznámi iné skutočnosti súvisiace so spracúvaním osobných údajov elektronicky na e-mailovú adresu poskytnutú žiadateľom alebo písomne na adresu poskytnutú žiadateľom,
 • c) správca má možnosť overiť totožnosť žiadateľa iným spôsobom (napr. prostredníctvom verejných registrov, existujúcej komunikácie)
 • d) dotknutá osoba podala žiadosť osobne pred príslušným zamestnancom prevádzkovateľa alebo inou osobou poverenou prevádzkovateľom.  
XIII. Záverečné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje detí ani osobitné kategórie osobných údajov, tzv. citlivé osobné údaje v zmysle článku 9 ods. 1 GDPR.
 2. Spracúvanie osobných údajov nezahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie, a to ani na základe profilovania v zmysle článku 22 GDPR.
 3. Prevádzkovateľ zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby po ukončení poskytovania služieb alebo po zániku dôvodu spracúvania údajov.
 4. Všetky údaje o dotknutej osobe sa uchovávajú na území Európskej únie alebo v tretích krajinách za podmienok prenosu údajov do tretích krajín v zmysle článku 44 a nasledujúcich ustanovení GDPR.
 5. Osobné údaje sa spravidla spracúvajú v elektronickej podobe. 
 6. Správca je oprávnený meniť Zásady. Ak sa politika zmení, prevádzkovateľ o tejto zmene informuje dotknutú osobu.
V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je možné kontaktovať určeného zamestnanca e-mailom: lucie.vitaskova@automax-group.com

Posledná aktualizácia tejto politiky bola vykonaná 27.1.2022: