Obchodné podmienky - B2B

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY pre B2B
Platné a účinné od 1. 11. 2021

1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim, t.j. AutoMax Slovakia s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I., oddiel Sro, Vložka číslo: 82370/B, www.automax-group.com, IČO: 46740945, DIČ: SK2023551497, E-mail: automax@automax-group.com, tel.: +421 243 422 375, ďalej len "predávajúci" a "kupujúcim", ktoré vznikli v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, na základe ktorej je predávajúci povinný dodať tovar kupujúcemu a kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.
1.2. Kupujúcim je podnikateľ v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):
a) osoba zapísaná v obchodnom registri ,
b) osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

2. PRIJATIE OBJEDNÁVKY A KÚPNA ZMLUVA
2.1. Objednávka je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy a môže byť vykonaná týmito spôsobmi:
- elektronickou poštou na provoz@automax-group.com
- prostredníctvom elektronických platforiem B2B e-shop, EDI;
- prostredníctvom obchodného zástupcu predávajúceho;
2.2. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s týmto návrhom (tzn. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto okamihu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy.
2.3. Ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodnú inak, majú tieto podmienky prednosť pred akýmikoľvek podmienkami, ktoré stanovil, vypracoval alebo uviedol kupujúci a to bez ohľadu na znenie objednávky alebo iného vyhlásenia kupujúceho, adresovaného predávajúcemu.
2.4. Pri dlhodobej a opakovanej spolupráci predávajúci môže uzatvoriť s kupujúcim rámcovú kúpnu zmluvu (ďalej len "RKS"). Kúpna zmluva alebo RKS a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky.
2.5. Uzatvorením kúpnej zmluvy alebo RKS kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

3. CENY A DODACIE PODMIENKY
3.1. Ceny uvedené v základnom cenníku sú bez spotrebnej dane a DPH. K vybranému tovaru je potrebné vždy pripočítať príslušnú daň.
3.2. V prípade, že kupujúci na základe kúpnej zmluvy alebo RKS nakupuje tovar s minimálnou hmotnosťou alebo minimálnou hodnotou, je v kúpnej cene zahrnutá doprava v rámci Slovenskej republiky na miesto určené kupujúcim. Minimálna hodnota objednávky je 100 Eur bez DPH. Pri kúpnych zmluvách, kde kúpna cena nedosahuje minimálnu hodnotu, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poštovné a balné v celkovej výške 4 Eur bez DPH. Ceny jednotlivých tovarov sú vrátane balenia.
3.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu riadne a včas podľa plánu dodávok. Miestom plnenia bude miesto dodania kupujúceho, ktoré bude dohodnuté pri prijatí objednávky. Tovar dostupný na sklade a objednaný v pracovný deň do 10:30 hod. sa štandardne dodáva nasledujúci pracovný deň. V ostatných prípadoch sa termín dodania dohodne individuálne. V prípade neočakávanej prevádzkovej poruchy, zlyhania informačného systému alebo vyššej moci si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť dohodnutý termín dodania.
3.4. Prepravu tovaru zabezpečujú spolupracujúci externí dopravcovia predávajúceho. Tovar sa zvyčajne dodáva na drevených paletách alebo ako balíková zásielka v závislosti od jeho hmotnosti alebo množstva.
3.5. V prípade, že predávajúci dodá tovar na drevených paletách, kupujúci sa zaväzuje odovzdať predávajúcemu pri dodaní tovaru rovnaký počet drevených paliet rovnakého typu. V prípade, že kupujúci pri dodaní tovaru neodovzdá predávajúcemu rovnaký počet drevených paliet rovnakého typu, zaväzuje sa kupujúci zaplatiť predávajúcemu sumu 8 Eur plus DPH za každú drevenú paletu, na ktorej je tovar dodaný, alebo sumu 6 Eur plus DPH v prípade drevených paliet polovičnej veľkosti (tzv. polpaliet), a to najneskôr do 14 dní od ich dodania kupujúcemu.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1. Základnou formou platby je platba v hotovosti pri dodaní a prevzatí tovaru. Po uzatvorení RKS je možné túto formu nahradiť bezhotovostnou platbou na účet predávajúceho, splatnou do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ sa nedohodli inak.
4.2. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje právo nedodávať kupujúcemu ďalší tovar, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou ceny čo i len jednej z predchádzajúcich dodávok.

5. PRECHOD RIZIKA POŠKODENIA
5.1. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania a prevzatia tovaru, vlastnícke právo k dodanému tovaru vzniká kupujúcemu až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
5.2. Kupujúci je povinný riadne skontrolovať a prevziať objednaný tovar v čase dodania a potvrdiť to na dodacom liste.
5.3. Zjavné vady zistené pri preberaní tovaru sa musia reklamovať pri dodaní tovaru vyznačením na dodacom liste, s uvedením mena a podpisu dopravcu, ktorý tovar priviezol. Na neskoršie reklamácie zjavných vád sa neprihliada.
5.4. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škodu vo forme ušlého zisku a škodu z dôvodov prestojov vo výrobe, ktorá by kupujúcemu vznikla v dôsledku porušenia povinností predávajúcim.

6. ZÁRUKA KVALITY
6.1. Ak nie je uvedené inak (napr. na predávanom tovare), predávajúci poskytuje záruku po dobu 24 mesiacov od odovzdanie tovaru kupujúcemu. Kupujúci je povinný bezodkladne písomne informovať predávajúceho o všetkých skrytých vadách zistených počas záručnej doby a poskytnúť predávajúcemu primeranú lehotu na ich odstránenie.
6.2. Reklamácie zjavných alebo skrytých vád tovarov musí kupujúci oznámiť písomne a predávajúci ich akceptuje len vtedy, ak kupujúci riadne doručí všetky takéto vadné tovary predávajúcemu. Lehota na vybavenie reklamácie sa prerušuje, ak kupujúci neposkytne predávajúcemu súčinnosť potrebnú na vybavenie reklamácie (najmä vrátenie tovaru, dokumentov atď.).

7. OCHRANA ÚDAJOV
7.1. Informácie o dotknutých osobách (kupujúcich) prevádzkovateľ spracúva v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
7.2. Predávajúci poskytuje informácie v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov dotknutej osobe prostredníctvom internetovej stránky v sekcii „Spracovanie osobných údajov“.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné práva a povinnosti sa budú riadiť výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky a že sa pokúsia vyriešiť všetky spory spoločnými rokovaniami. Ak sa spor nepodarí vyriešiť dohodou, bude prípadný spor prejednaný a rozhodnutý na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky.
8.2. Akékoľvek čiastkové dohody alebo zmeny a doplnenia týchto podmienok je možné vykonať výlučne písomnou formou.

Informácia pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné tie obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.