Späť na domovskú stránku

Obchodné podmienky - B2B

Zaplatiteľné a úé od 1.10.2021

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy a povinnosti medzi predávajúcim, t.j. spoločnosťou AutoMax Group s.r.o, K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Českáá republika, www.automaxgroup.com, IČO: 43873588, DIČ: CZ43873588, E-mail: automax@automax-group.com, tel.: +420 272 700 530, zapísaná v Mestskom súde v Prahe, Obchodný register, odd. C, vložka 5548 dále ďalej len „Spoločnosť“ a „Kupujúci“, ktoré vznikli v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy, na základe áZmluvy o predaji nehnuteľností;na základe ktorej je Spoločnosť povinná dodať tovar Kupujúcemu a Kupujúci je povinný prevziať tovar a zaplatiť Spoločnosti kúpnu cenu.

OBJEDNÁVKA A KÚPNA ZMLUVA
Objednávka je záväzným krokom k uzavretiu kúpnej zmluvy a môže byť vykonaná nasledujúcimi spôsobmi:
- elektronickou poštou na provoz@automax-group.com
- prostredníctvom elektronických platforiem B2B e-shop, EDI;
- prostredníctvom elektronickej pošty;


Pri dlhodobej a opakovanej spolupráci spoločnosť zvyčajne uzatvára s kupujúcim kúpnu zmluvu („RKS“). Kúpno-predajná zmluva vrátane RKS a všetkých vzťahov z nej vyplývajúcich sa uzatvára v súlade s predpismi Českej republiky.
Uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy alebo RKS kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami a súhlasí s nimi.

CENY A DODACIE PODMIENKY
Ceny uvedené v cenníku sú bez spotrebnej dane a DPH. K vybranému tovaru je vždy potrebné pripočítať daň zo služieb. V prípade, že kupujúci kupuje tovar minimálnej hmotnosti alebo minimálnej hodnoty na základe kúpnej zmluvy alebo RKS, je v kúpnej cene zahrnutá doprava v rámci Českej republiky na miesto určené kupujúcim. Minimálnaální alebo hodnota objednávky je 2500,-Kč bez DPH. V prípade Kúpno´ zmluvy, kde kúpna´cena nedosahuje minimálnuální hodnotu, je Kupujúci´cí povinný uhradiť Spoločnosti prepravnééa balnéé v celkovejýši 99,-Kč bez DPH.
Ceny jednotlivých položiek sú stanovené vrátane balenia.
Spoločnosť sa zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný tovar včas a v súlade s harmonogramom dodania. Miestom plnenia bude odberné miesto kupujúceho, ktoré bude dohodnuté pri prijatí objednávky. Tovar´ dostupnýé na sklade a objednanýé v pracovný´ deň do 10:30h. je zvyčajne doručenýá vá nasledujúciá pracovný´ deň. V ostatných prípadoch sa termín dodania dohodne individuálne. V prípade neočakávanej prevádzkovej poruchy, poruchy informačného systému alebo výpadku elektrickej energie si spoločnosť vyhradzuje možnosť posunúť dohodnutý termín dodania.
Prepravu tovaru zabezpečujú externí dopravcovia spoločnosti. Tovar sa zvyčajne dodáva na drevených paletách alebo ako balík, v závislosti od jeho hmotnosti alebo množstva.
V prípade, že Spoločnosť dodá Tovar na drevených paletách, Kupujúci sa zaväzuje dodať Spoločnosti pri dodaní Tovaru rovnaký počet drevených paliet rovnakého druhu. V prípade, že Kupujúci nedodá Spoločnosti pri dodaní Tovaru rovnaký počet drevených paliet rovnakého druhu;rovnakého druhu, sa zaväzuje zaplatiť Spoločnosti sumu 250,- Sk vrátane DPH za každú drevenú paletu, na ktorej je Tovar dodaný, resp. 110,- Sk s DPH v prípade drevených paliet polovičnej veľkosti (tzv. polpaliet), a to najneskôr do 14 dní od ich dodania kupujúcemu.

PLATOBNÉÍ PODMIENKY
ú kladnouí formou ú hradenia je hotovostnáí platba pri predá ní a prevzatíí tovaruí. V prípade dohody o RKS môže byť táto forma nahradená bezhotovostnou platbou na účet spoločnosti ú s lehotou splatnosti 14 dní od vystavenia faktúry, ak nie je dohodnuté inak. V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny je kupujúci povinný zaplatiť spoločnosti poplatok za omeškanie vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý ý deň omeškania. Spoločnosť si vyhradzuje právo neposkytnúť kupujúcemu ďalší tovar v prípade, že je kupujúci v omeškaní s platbou;m ceny čo i len jednej z predchádzajúcich dodávok, a to až do úplného zaplatenia ceny tovaru v predchádzajúcich dodávkach.

Prevod &scaronÍ škódov
Prevod &scaronÍ &scaronÍ na Kupujúcehoí v okamihu preá a prevzatie tovaru, vlastnícke právo k tovaru dodanému kupujúcemu vzniká až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Kupujúci je povinný skontrolovať a prevziať objednaný tovar v čase dodania a potvrdiť to na dodacom liste. Akékoľvek nedostatky zistené pri prevzatí tovaru sa musia reklamovať ihneď pri dodaní, a to vyznačením na dodacom liste, spolu s menom a podpisom dopravcu, ktorý tovar doručil. Na neskoršie reklamácie tohto typu vady sa nebude prihliadať.

ZÁRUKA NA KVALITU
Ak nie je uvedené inak (napr. Pri predajiávaném výrobku) poskytuje spoločnosť záruku na dobu 24 mesiacov odání odovzdania tovaruákupujúcemu. Skryté vady, ktoré sa zistia v tejto lehote, kupujúci bezodkladne oznámi spoločnosti a poskytne jej primeranú lehotu na ich odstránenie. Reklamácie zjavných a skrytých vád naýrobcí oznámiýkupujúcemuíSpoločnosťía nahlásiýSpoločnosti; akceptované len vtedy, ak Kupujúciácí vákeré tak znehodnotíé roboty Spoločnosti vádeň predá. Lehota na vybavenie reklamácie sa prerušuje v prípade, že spoločnosť nedostala dokumenty potrebné na vybavenie reklamácie (počet tovarov, iné dokumenty atď.).

OCHRANA OSOBNÝCHÍÍ&DÁT
Kupujúci´&cí uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním a uchovávaním osobných´´& údajov vo svojej databáze; Predávajúci sa zaväzuje chrániť kupujúceho pred neoprávneným použitím.


Verejne&&ÍZMLUVENÉ&Í
Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy a povinnosti sa riadia;dí vý súlade s právom Českej republiky a že sa pokúsia riešiť prípadné spory spoločne jednýmý úkonom. Ak sa spory neodstránia dohodou, budú spory riešiť súdy Českej republiky. Akékoľveké ú ú vedľajšieš ú ú dohody alebo zmeny týchto podmienok´ vyžadujúú formulár, aby boli platné.