Späť na domovskú stránku

Reklamačný poriadok

I. Inšeobecná establishedí
Reklamnáád je neoddeliteľnou súčasťouást´ Všeobecnýchýobchodnýchápodmienokápredajaácíspoločnosti AutoMax Group s.r.o. (prevádzkovateľ internetového obchodu https://www.automax-group.com/), sídlem K Hájům 1233/2, Stodůlky, Praha 5, 155 00, IČO: 43873588, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, obchodný register, oddiel 1. C, vložka 5548 (dále označovaná ako „prodávajíc“ alebo „AutoMax“), a opisuje postup, akoým pristupovať k reklamácii tovaru od AutoMax.
Kupujúci je povinný oboznámiť sa s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP") pred objednaním tovaru. Preá kupujúcií berieá na vedomie, že jeá povinný poskytnúť spoločnosti AutoMax potrebnú súčinnosť potrebnú naá vybavenieá reklamácie, inak sa lehoty primerane predĺžia o čas, vá ktoromá kupujúci´ neposkytol požadovanú súčinnosť.
Zatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.
Definície pojmov uvedené v tomto reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Ak tento reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa tak, ako je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa v zmysle, v akom je už definovaný v nariadeniach.
V prípadeíslužby uplatnenej vámce zakúpenejéalebo zmluvnejéslužby sa na tútoáslužbu vzťahujúádíinýpodmienky´danejéslužby.
II. Zabezpečenie kvality
AutoMax vystavuje ku každémué zakúpenémué tovaru doklad o kúpe (faktúru) sé uvedenýmié údajmi, ktoréé sú potrebnéé pre uplatnenieé ručne (napr. druh tovaru, cena, množstvo).

1. Lehota na uplatnenie nárokov z vadného plnenia;Lehota na uplatnenie nárokov z vadného plnenia začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t. j. dňom uvedeným na doklade o kúpe alebo na ručne písanom lístku.
Lehota pre nový tovar je 24 mesiacov.
Lehota sa končí v deň, ktorý je označený počtom mesiacov neskôr, ako je dátum jej začiatku. Dátum obdobia v mesiacoch musí byť uvedený pri každom predanomé tovareé v obchodeá a musí byť dostatočne vyznačený na doklade o kúpe.
Zodpovednosť za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje zodpovednosť za akosť, zaniká, ak nebola uplatnená v stanovenej lehote.
V prípade pohľadávky vo forme aýmeny tovaruí neplynie´ nováá lehota, rozhodujúca´ je lehota najviac´ plynúť v deň prijatiaí tovaruí kupujúcimí.
2. Kvalita pri príjmeí
Predávajúciácící odpovedáádá kupujúcemuácí, že tovar pri prevzatíánemáá žiadneá vady. Predovšetkým predajcaásácácá replyádá
  • vec máávlastnosti, ktoréási strany dohodli, a ak nemáátakéávlastnosti, ktoréápredávajúácí; alebo výopísanej robote, alebo ktoréékupujúci´očakával vzhľadom na povahu tovaru´ a na základeáním vykonanej reklamy.
  • veci vhodnej pre úhlavu, ktoráýsa na jejípoužitieípredávaácíuvádíalebo na ktorú sa vec tohto druhu zvyčajne používa´vád.
  • vec je v príslušnomídajteícímí, mírie alebo hmotnosti.
  • položka spĺňa požiadavky právních predpisov.

III. Podmienkyámanuálneí podmienky

1. Kontrola tovaruí pri príjmeí
Kupujúci je povinný starostlivo skontrolovať stav zásielky (najmä počet balíkov, počet obalov, počet porušených log spoločnosti, počet porušených alebo poškodených obalov) podľa baliaceho listu. V deň prevzatia kupujúci skontroluje kompletnosť tovaru, najmä či balík obsahuje všetko, čo má obsahovať.
Každéškeré nezrovnalosti musia byť nahlásené pri osobnom´ prevzatí´ na mí sto, pri prevzatí´ od odosielateľa musia byť vyznačené vá vací protokole odosielateľa alebo kupujúcií môže odmietnuťá hodvábu. Dále AutoMax odporúča pri preberaní od prepravcu priložiť fotodokumentáciu poškození a obalu. Spoločnosť AutoMax si vyhradzuje právo zamietnuť logistickú reklamáciu (napr. chýbajúci tovar v zásielke), ak je takáto reklamácia nahlásená do 5 pracovných dní od preukázaného doručenia tovaru.
Tieto dohody nemajú vplyv na lehotu na uplatnenie nárokov z chybného plnenia. Dodatočná reklamácia nekompletnosti alebo vonkajšieho poškodenia tovaru nezbavuje kupujúceho povinnosti uplatniť reklamáciu;právo na reklamáciu veci za predpokladu, že spoločnosť AutoMax má možnosť preukázať, že nejde o porušenie kúpnej zmluvy.
2. Vznesené nároky
Inzerát tovaru je možné zaslať na adresu predávajúceho:
AutoMax Group s.r.o. - reklamácie,
K Hájům 1233/2
155 00, Praha 5
sales@automax-group.com
Reklamácia musí obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletnej služby).
K reklamovanému tovaruíje potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe alebo inýmým vhodnýmýspôsobom preukázaťáodovzdanie tovaruí, podrobnýýpopisávady a dostatočnýékontaktúúdáva kupujúcemuícího (napr. adresu a telefónne číslo). Bez týchto informácií nie je možné identifikovať pôvod a vady tovaru.
3. Odmietnuť prísť na reklamáciu kontaminovaného tovaru;
AutoMax môže odmietnuť prijať tovar na reklamáciu v prípadoch, keď je reklamovaný tovar a/alebo jeho komponenty znečistené;alebo nespĺňa predpoklady hygienickej bezpečnosti pred predložením tovaru na reklamáciu.
IV. Vysporiadanie pohľadávok
V súlade s ustanoveniami § 2 odsek 1, písmeno a) ákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, je spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatnej zárobkovej činnosti alebo v rámci svojho oprávnenia.
Reklamácie vrátane odstránenia vád AutoMax vyrieši bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehota 30 dní po uplatnení reklamácie sa môže po dohode so spotrebiteľom predĺžiť; takéto predĺženie nesmie byť časovo neobmedzené ani neprimerane dlhé. Po uplynutí lehoty alebo predĺžení lehoty sa má za to, že vada skutočne existuje, a na spotrebiteľa sa hľadí, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
V. Odávečnéhoá založeniaí
Práva kupujúciího vyplnilácící, žeákona sa táto sťažnosť netýkaádem.
Táto sťažnosť í objednávka je platná od 1. júna 2015
Táto reklamačná a akceptačná politika je k dispozícii ako dokument na eshop.am-autochemie.cz.