Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok - B2C
Platný a účinný od 26.1.2023

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Spoločnosť AutoMax Slovakia, s.r.o. , Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 46 740 945 , Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 82370/B (ďalej len „predávajúci“) v súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), v súlade s ustanoveniami § 619 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (ďalej len „občiansky zákonník“) v platnom znení a v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva tento Reklamačný poriadok.

1.2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje výhradne na kúpu tovaru predávajúceho , prostredníctvom B2C e-shopu : www.automax-group.com , spotrebiteľmi (§ 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa; ďalej len „spotrebiteľ“) .

1.3. Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na kúpu tovaru predávajúceho podnikateľom (§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ).

1.4. Účelom tohto reklamačného poriadku je informovanie spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“).

1.5. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok pre B2C (ďalej len "VOP B2C") predávajúceho pre internetový obchod dostupný na www.automax-group.com . Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP B2C. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

1.6. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru spotrebiteľ prejavuje súhlas s týmto Reklamačným poriadkom a VOP B2C . Prevzatím tovaru spotrebiteľom je okamih prevzatia tovaru od predávajúceho resp. od prepravcu spotrebiteľom.

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU:
2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar v momente prevzatia tovaru spotrebiteľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

2.2. Záručná doba je v dĺžke 24 mesiacov . V prípade tovarov, pri ktorých sa uplatňujú ustanovenia o záruke za akosť a na obale, etikete alebo v návode priloženom k tovaru je vyznačená uvedená doba, počas ktorej je možné tovar používať, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Pri tovaroch s minimálnym dátumom trvanlivosti je záručná doba platná do tohto dátumu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom.

2.3. Plynutie záručnej doby sa prerušuje prevzatím reklamovaného tovaru predávajúcim na vybavenie reklamácie a pokračuje dňom odovzdania opraveného tovaru kupujúcemu. V prípade vybavenia reklamácie výmenou vadného tovaru za nový, začína plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru

2.4. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady tovaru výlučne počas trvania záručnej doby. Na práva zo zodpovednosti za vady tovaru uplatnené spotrebiteľom po uplynutí záručnej doby sa neprihliada.

2.5. Predávajúci nezodpovedá najmä za to, že:
2.5.1 Pri prevzatí tovar trpí vadou, pre ktorú je dohodnutá zľava z kúpnej ceny,
2.5.2 vada tovaru bola spôsobená opotrebovaním pri bežnom používaní v súlade so spôsobom a s účelom používania tovaru určeným výrobcom, o vadu tovaru sa nejedná aj v prípade ak sa jedná o vlastnosti a povahu tovaru
2.5.3 tovar má vady spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, neodborným zásahom alebo mechanickým a chemickým poškodením , vystavením tovaru podmienkam, ktoré sú nevhodné z hľadiska teploty, prašnosti, vlhkosti alebo vystavením tovaru iným podmienkam než tým, ktoré sú určené výrobcom alebo právnymi predpismi
2.5.4 tovar má vady, ktoré vznikli v dôsledku zásahu do tovaru spotrebiteľom alebo treťou osobou a to najmä poškodením tovaru, úpravou tovaru, opravou tovaru, zmiešaním tovaru
2.5.5 tovar má vadu, ktorá bola spôsobená vyššou mocou (napr. prírodná katastrofa),, živelnými alebo biogénnymi vplyvmi

2.6. Predávajúci kupujúcemu dôrazne odporúča pri prevzatí tovaru tento skontrolovať a prípadné zjavné vady a rozdiely v množstve reklamovať do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že spotrebiteľ zistí rozdiel v množstve, predávajúci mu dôrazne odporúča požiadať kuriéra o vyhotovenie Zápisu o škode s uvedením rozsahu a povahy vady tovaru a potvrdenie jeho správnosť. V prípade nerešpektovania vyššie uvedených odporúčaní bude možné neskoršie reklamácie tohto druhu uznať len ak spotrebiteľ preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia spotrebiteľom.

3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY TOVARU
3.1. Práva zo zodpovednosti za vary tovaru je možné uplatniť (ďalej len „reklamácia“), len počas plynutia záručnej doby.

3.2. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu u predávajúceho po predložení dokladu o kúpe reklamovaného tovaru (faktúra) u predávajúceho. Reklamáciu je možné uplatniť až po úplnom uhradení kúpnej ceny reklamovaného tovaru.

3.3. Reklamačný formulár ( na stiahnutie TU ), musí byť spotrebiteľom vyplnený a slúži ako sprievodný dokument pre potreby riadneho uplatnenia reklamácie kupujúceho u predávajúceho (ďalej len „reklamačný formulár“).

3.4. Spotrebiteľ uplatní reklamáciu reklamovaného tovaru tak, že reklamovaný tovar s pribaleným dokladom o kúpe a reklamačným formulárom:
3.4.1 Spotrebiteľ zašle na adresu: AutoMax Slovakia, s.r.o. , Bojnická 3, 831 04 Bratislava,
3.4.2 Spotrebiteľ odovzdá obchodnému zástupcovi predávajúceho, po predchádzajúcej dohode s predávajúcim .

3.5. Spotrebiteľ súčasne informuje predávajúceho o uplatnení reklamácie zaslaním emailu na adresu predávajúceho: sales@automax-group.com.

3.6. Reklamačný formulár musí mať pre riadne uplatnenie reklamácie vyplnené nasledujúce údaje:
3.6.1      Dátum spísania reklamácie (v prípade, ak spotrebiteľ uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady tovaru odovzdaním vadného tovaru zástupcovi predávajúceho, vyplní uvedenú časť predávajúci po tom, čo mu bude vadný tovar doručený);
3.6.2 meno a priezvisko kupujúceho, jeho kontaktná adresa, telefonický kontakt a emailová adresa;
3.6.3 identifikácia ( druh, značka, názov množstvo) reklamovaného tovaru;
3.6.4 dátum zakúpenia, cenu reklamovaného tovaru a číslo faktúry ako dokladu o zakúpení reklamovaného tovaru;
3.6.5 dôvody reklamácie a popísané reklamované vady a nárok zo zodpovednosti za vady, ktorý spotrebiteľ požaduje;
3.6.6 spôsob vybavenia reklamácie - uvedené vypĺňa predávajúci; uvedená informácia sa vyplní pri uplatnení reklamácie v prípade, ak je reklamácia vybavená ihneď na mieste, resp. ihneď po doručení vadného tovaru predávajúcemu;
3.6.7 podpis kupujúceho;
3.6.8 podpis predávajúceho (resp. zodpovedného pracovníka predávajúceho) - uvedená informácia sa vyplní pri uplatnení reklamácie v prípade, ak je reklamácia vybavená ihneď na mieste, resp. ihneď po doručení vadného tovaru predávajúcemu;

3.7. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní a začína plynúť odo dňa nasledujúcom po dni v ktorom bol reklamovaný tovar doručený predávajúcemu v súlade s bodom 3.4. tohto Reklamačného poriadku. V prípade, ak spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie neodovzdá všetky vyžadované doklady alebo tieto nie sú čitateľné alebo odovzdávaný tovar nie je kompletný, reklamačné konanie začína až dňom odovzdania kompletného reklamovaného tovaru spolu so všetkými požadovanými dokladmi.

3.8. Ak ide o vadu tovaru , ktorú možno odstrániť:
3.8.1. spotrebiteľ má právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť;
3.8.2. spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady;
3.8.3. predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

3.9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

3.10. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

3.11. Pokiaľ spotrebiteľ uvedie v Reklamačnom formulári emailovú adresu , predávajúci zašle kupujúcemu e-mailom potvrdenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie slúži iba ako doklad o prijatí reklamácie. Stav tovaru, v ktorom spotrebiteľ odovzdal reklamovaný tovar predávajúcemu, bude posúdený v rámci vybavenia reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

3.12. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

3.13. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

3.14. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

3.15. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O vybavení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho zaslaním e-mailovej správy alebo SMS príp. písomnou formou. Zároveň kupujúceho vyzve na prevzatie tovaru alebo iného nároku, ktorý mu z uplatnenej reklamácie prislúcha (vrátenie kúpnej ceny, výmena veci), ak spotrebiteľ požiadal o osobné prevzatie vybavenej reklamácie. V prípade, ak spotrebiteľ požiada o zaslanie vybavenej reklamácie poštou, predávajúci zašle opravený tovar, vymenený nový tovar alebo kúpnu cenu na adresu kupujúceho spolu s potvrdením o vybavení reklamácie (výstupným protokolom).

3.16. Pokiaľ kupujúcemu vznikne povinnosť prevziať reklamovanú vec od predávajúceho alebo ho predávajúci v súlade s týmto Reklamačným poriadkom a platnou legislatívou na prevzatie reklamovanej veci vyzve, je spotrebiteľ povinný bez zbytočného odkladu túto vec prevziať. Pokiaľ spotrebiteľ neprevezme reklamovanú vec najneskôr v lehote do jedného mesiaca odo dňa, kedy mu povinnosť prevziať reklamovanú vec vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy predávajúceho na prevzatie tejto veci, je povinný v súlade s § 656 ods. 1 občianského zákonníka zaplatiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie vo výške 2 Eura za deň.

3.17. V prípade, že spotrebiteľ neprevezme reklamovanú vec v lehote 6 mesiacov odo dňa kedy mu povinnosť prevziať reklamovanú vec vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy predávajúceho na prevzatie tejto veci, má predávajúci v súlade s § 656 ods. 2 občianského zákonníka právo reklamovanú vec predať. Ak predávajúci pozná adresu kupujúceho a ide o vec väčšej hodnoty, je povinný ho vopred o zamýšľanom predaji informovať a poskytnúť mu dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí predávajúci kupujúcemu výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov za uskladnenie, nákladov predaja a ostatných pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu.