Obchodní podmínky - B2B

Platné a účinné od 1.10.2021

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím, tj. společností AutoMax Group s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Česká republika, www.automaxgroup.com, IČ: 43873588, DIČ: CZ43873588, E-mail: automax@automax-group.com, tel.: +420 272 700 530, zapsané u Městského soudu v Praze, Obchodní rejstřík odd. C, vložka 5548 dále jen „Společnost“ a „Kupujícím“ vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, na základě které je Společnost povinna dodat Kupujícímu zboží a Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit Společnosti kupní cenu.

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK A KUPNÍ SMLOUVA
Objednávka je závazným návrhem k uzavření Kupní smlouvy a lze ji realizovat těmito způsoby:
- elektronickou poštou na adrese provoz@automax-group.com
- prostřednictvím elektronických platforem B2B e-shop, EDI;
- prostřednictvím obchodního zástupce Společnosti;

Pro dlouhodobou a opakovanou spolupráci Společnost zpravidla uzavírá s Kupujícím Rámcovou Kupní Smlouvu („RKS“). Kupní smlouva, případně RKS a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
Uzavřením Kupní smlouvy nebo RKS Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

CENY A DODACÍ PODMÍNKY
Ceny uvedené v základním ceníku jsou bez spotřební daně a DPH. K vybranému zboží je nutné vždy příslušnou daň připočítat. V případě, že Kupující na základě Kupní smlouvy nebo RKS koupí zboží o minimální hmotnosti nebo minimální hodnoty, je v jeho kupní ceně zahrnuta doprava v rámci ČR na místo určené Kupujícím. Minimální nebo hodnota objednávky je 2500,- Kč bez DPH. U Kupních smluv, u nichž kupní cena nedosahuje minimální hodnoty, je Kupující povinen zaplatit Společnosti dopravné a balné v celkové výši 99,-Kč bez DPH.
Ceny jednotlivých výrobků jsou stanoveny včetně obalů.
Společnost se zavazuje dodat Kupujícímu objednané zboží řádně a včas dle rozvozového plánu. Místo plnění bude odběrní místo Kupujícího, které bude dohodnuto při akceptaci objednávky. Zboží dostupné skladem a objednané v pracovní den do 10:30h. je standardně dodáváno následující pracovní den. V ostatních případech je termín dodání sjednán individuálně. V případě neočekávaného provozního výpadku, výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci si Společnost vyhrazuje možnost posunutí sjednaného termínu dodání.
Přeprava zboží je zajištěna spolupracujícími externími dopravci Společnosti. Zboží je standardně dodáváno na dřevěných paletách nebo jako balíková zásilka, a to v závislosti na jeho hmotnosti nebo množství.
V případě, že Společnost dodá Zboží na dřevěných paletách, zavazuje se Kupující při dodání Zboží předat Společnosti stejný počet dřevěných palet stejného druhu. V případě, že Kupující nepředá Společnosti při dodání Zboží stejný počet dřevěných palet stejného druhu, zavazuje se zaplatit Společnosti částku 250,- Kč zvýšenou o DPH za každou dřevěnou paletu, na níž bude Zboží dodáno, resp. částku 110,- Kč zvýšených o DPH v případě, že se bude jednat o dřevěné palety polovičního rozměru (tzv. půlpalety), a to nejpozději do 14 dní od jejich dodání Kupujícímu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Základní formou úhrady je hotovostní platba při předání a převzetí zboží. Při sjednání RKS je možné tuto formu nahradit bezhotovostní platbou na účet Společnosti se splatností do 14 dnů od vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny, je Kupující povinen zaplatit Společnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Společnost si vyhrazuje právo nepodávat Kupujícímu další zboží v případě, že Kupující je v prodlení s placením ceny byť jen jedné z dříve uskutečněných dodávek, a to až do úplného zaplacení ceny zboží ze všech předchozích dodávek.

PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY
Nebezpečí vzniku škody přechází na Kupujícího v momentě předání a převzetí zboží, vlastnické právo k dodanému zboží vzniká Kupujícímu až po úplném zaplacení kupní ceny. Kupující je povinen objednané zboží v okamžiku dodání řádně zkontrolovat a převzít a toto potvrdit na dodacím listu. Zjevné vady, zjištěné při přejímce musí být uplatněny ihned při dodání zboží, vyznačením na dodacím listu, k čemuž se připojí jméno a podpis přepravce, který zboží přivezl. Na pozdější reklamace tohoto typu vad nebude brán zřetel.

ZÁRUKA ZA JAKOST
Pokud není uvedeno jinak (např. na prodávaném výrobku), Společnost poskytuje záruku po dobu 24 měsíců od předání zboží Kupujícímu. Skryté vady, zjištěné v záruční době, je povinen Kupující neprodleně písemně oznámit Společnosti a poskytnout jí přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Reklamace zjevných i skrytých vad na výrobcích oznámí Kupující písemně a budou Společností akceptovány pouze v případě, že Kupující veškeré takto znehodnocené výrobky Společnosti řádně předá. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Společnost neobdržela veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.).

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kupující uzavřením smlouvy souhlasí s tím, aby prodávající ve své databázi zpracovával a uchovával osobní údaje kupujícího v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 pro účely plnění předmětu smlouvy a pro plnění úkolů uložených zákonem nebo marketingovým účelům. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje kupujícího před neoprávněným užitím.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smluvní strany se dohodly, že se jejich vzájemná práva a povinnosti řídí výhradně podle práva České republiky a že se případné spory pokusí odstranit společným jednáním. Pokud nedojde k odstranění sporu dohodou, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky. Jakékoli vedlejší úmluvy či změny těchto podmínek vyžadují ke své platnosti písemnou formu.