Obchodní podmínky - B2C

Platné a účinné od 1.10.2021
Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím, tj. společností AutoMax Group s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Česká republika, www.automax-group.com, IČ: 43873588, DIČ: CZ43873588, E-mail: automax@automax-group.com, tel.: +420 272 700 530, zapsané u Městského soudu v Praze, Obchodní rejstřík odd. C, vložka 5548 dále jen „Společnost“ a „Kupujícím“ (zákazníkem) vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, na základě které je Společnost povinna dodat Kupujícímu zboží a Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit Společnosti kupní cenu.

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK A KUPNÍ SMLOUVA
Objednávka je závazným návrhem k uzavření Kupní smlouvy a lze ji realizovat způsobem elektronické platformy B2C e-shop dále jen B2C na webu www.automax-group.com bez nutné registrace zákazníka schválené Společností.
Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

CENY A DODACÍ PODMÍNKY
eny uvedené na B2C e-shopu na stránkách www.automax-group.com jsou včetně spotřební daně a DPH. V případě, že cena podle Kupní smlouvy bude alespoň ve výši minimální hodnoty, je v ceně zahrnuta doprava v rámci ČR na místo určené Kupujícím. Minimální hodnota je 1000,- Kč včetně DPH. Pokud kupní cena dle Kupní smlouvy nedosáhne minimálního hodnoty, je kupující povinen zaplatit Společnosti dopravné a balné v celkové výši 69,- Kč s DPH.
Společnost se zavazuje dodat Kupujícímu objednané zboží řádně a včas. Zboží je obvykle doručeno v pracovní dny mezi 8-18 hodinou. Místo plnění bude odběrní místo Kupujícího. Zboží dostupné skladem a objednané v pracovní den do 10:30h. je standardně dodáváno do 3 pracovních dnů. V případě neočekávaného provozního výpadku, výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci si Společnost vyhrazuje možnost změny termínu dodání.
Přeprava zboží je zajištěna spolupracujícími externími dopravci Společnosti. Zboží je standardně dodáváno jako balíková zásilka.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Základní formou úhrady je hotovostní platba při předání a převzetí zboží nebo platba kartou přes platební bránu.

PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY
Spotřebitelem je v souladu s ustanovením § 419 občanského zákoníku člověk – fyzická osoba, která uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě nebo telefonicky), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst.1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží. V takovém případě Kupující kontaktuje Společnost a písemně mu oznámí, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení kupní ceny. Má se za to, že uvedení účtu znamená souhlas Kupujícího s tím, aby mu byly peníze vrácena na tento účet.
Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá veškeré zboží získané na základě kupní smlouvy Společnosti nazpět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Společnost uplatnit na Kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Společnost je v takovém případě povinna vzniklou škodu prokázat. Společnost Kupujícímu ve shora uvedených případech vrací jen kupní cenu, oproti které oprávněně započetl svoji pohledávku za Kupujícím.
Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Kupní cenu a včetně nákladů na dopravu a balné, které od něho na základě smlouvy přijal.
Společnost upozorňuje Kupujícího, že v případě odstoupení od smlouvy ponesou veškeré své náklady spojené s navrácením zboží Společnosti a za navrácení zboží Společnosti, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

ZÁRUKA ZA JAKOST
Společnost poskytuje záruku za jakost po dobu 24 měsíců od předání zboží Kupujícímu. Skryté vady, zjištěné v záruční době, je povinen Kupující neprodleně písemně oznámit Společnosti a poskytnout jí přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Reklamace zjevných i skrytých vad na výrobcích oznámí Kupující písemně a budou Společností akceptovány pouze v případě, že Kupující veškeré takto znehodnocené výrobky Společnosti řádně předá. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Společnost neobdržela veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.).

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kupující uzavřením smlouvy souhlasí s tím, aby prodávající ve své databázi zpracovával a uchovával osobní údaje kupujícího v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 pro účely plnění předmětu smlouvy a pro plnění úkolů uložených zákonem nebo marketingovým účelům. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje kupujícího před neoprávněným užitím.

OSTATNÍ
Potvrzením a zasláním objednávky kupující potvrzuje, že výrobky, které jsou na základě svého sazebního zařazení do celní nomenklatury předmětem spotřební daně dle § 45 odst. 3 zákona o spotřebních daních č. 353/2003 Sb. v platném znění, nakupuje od společnosti AutoMax Group s.r.o. (IČ: 438 73 588) se sídlem K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, nebudou nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smluvní strany se dohodly, že se jejich vzájemná práva a povinnosti řídí výhradně podle práva České republiky a že se případné spory pokusí odstranit společným jednáním. Pokud nedojde k odstranění sporu dohodou, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky. Jakékoli vedlejší úmluvy či změny těchto podmínek vyžadují ke své platnosti písemnou formu.