Obchodní podmínky - B2C

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti AutoMax Group s.r.o.

Společnost AutoMax Group s.r.o. vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), jež jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a které se aplikují na všechny vztahy vznikající ze smlouvy kupní či o dílo v oblasti prodeje produktů.
 
I.
Úvodní ustanovení

1. VOP vymezují vzájemná práva a povinnosti vznikající mezi Prodávajícím a jeho zákazníky, tj. Spotřebiteli, v důsledku uzavření Kupní smlouvy.

2. Podmínky a vztahy neuvedené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).

3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí každé Kupní smlouvy. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě však mají přednost před ustanovením VOP.

4. VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

5. Znění VOP je Prodávající oprávněn měnit či doplňovat.
II.
Definiční pojmy

Prodávající
Prodávající je právnická osoba, podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím svých subdodavatelů dodává Spotřebiteli zboží, a to v důsledku uzavřené Kupní smlouvy.

Prodávající je společnost AutoMax Group s.r.o., Prague Office Park I, se sídlem K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, IČO: 43873588, DIČ: CZ43873588, www.automax-group.com, E-mail: automax@automax-group.com, tel.: +420 272 700 530, zapsaná u Městského soudu v Praze, obchodní rejstřík odd. C, vložka 5548.

Spotřebitel
Spotřebitel je, fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavřela Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Ustanovení VOP, která se vztahují na Spotřebitele, nejsou použitelné na Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a jinými osobami, které jednají při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Webové stránky
Webové stránky jsou dostupné na www.automax-group.com. Webové stránky jsou provozované Prodávajícím.

Kupní smlouva
Kupní smlouva je soukromoprávní smlouva řídící se právním řádem České republiky, uzavřená mezi Prodávajícím a Spotřebitelem. K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním Objednávky Spotřebitelem Prodávajícímu, nýbrž až okamžikem potvrzení objednávky Spotřebitele Prodávajícím. Od tohoto okamžiku vznikají mezi Spotřebitelem a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny Kupní smlouvou a VOP, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Uzavřením Kupní smlouvy Spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s VOP, a že s nimi souhlasí.

Objednávka
Objednávka je závazným návrhem k uzavření Kupní smlouvy a lze ji realizovat těmito způsoby:
a) prostřednictvím elektronických platforem B2C e-shop,
b) prostřednictvím obchodního zástupce Společnosti.
III.
Uzavření smlouvy

1. Všechny informace o zboží umístěném na webových stránkách jsou informativního charakteru a nepředstavují závazný návrh ze strany Prodávajícího zboží dodat.

2. Cenová nabídka vypracovaná Prodávajícím a uvedená na webových stránkách představuje výzvu k podání nabídky a může být kdykoliv změněna, a to bez předchozího upozornění.

3. Objednávka zboží učiněná Spotřebitelem je závazným návrhem k uzavření Kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije.

4. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením Objednávky Prodávajícím.

5. Spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé spotřebiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Spotřebitel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

6. V případě, že Prodávající před potvrzením či po potvrzení Objednávky zjistí lidskou, systémovou či jinou chybu u informací uvedených u zboží na webových stránkách (dostupnost zboží, cena zboží, možnosti dodání zboží apod.) a z daného důvodu i při vynaložení veškerého úsilí, které lze od Prodávajícího požadovat není schopen dodat zboží Spotřebiteli v dohodnuté lhůtě nebo v ceně uvedené na webových stránkách, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy či neakceptovat objednávku, a to ve lhůtě 5 dní od okamžiku, kdy se o takové chybě dozví. Spotřebitel bude o této skutečnosti neprodleně po zjištění informován. V případě, že Spotřebitel zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 
IV.
Cena

1. Ceny uvedené v základním ceníku na B2C e-shopu na stránkách www.automax-group.com jsou včetně spotřební daně a DPH.

2. Ceny jednotlivých výrobků jsou stanoveny včetně obalů. V cenách však nejsou zahrnuty případné další poplatky, které musí Spotřebitel zaplatit, zejména poplatky za dopravu, za platbu apod., přičemž tyto poplatky jsou případně uvedeny zvlášť.

3. V případě, že Spotřebitel na základě Kupní smlouvy nebo Rámcové Kupní smlouvy koupí zboží o minimální hodnotě, je v jeho kupní ceně zahrnuta doprava v rámci ČR na místo určené Spotřebitelem. Minimální hodnota objednávky musí být 1000,- Kč včetně DPH. U Kupních smluv, u nichž kupní cena nedosahuje minimální hodnoty, je Spotřebitel povinen zaplatit Společnosti dopravné a balné v celkové výši 69,-Kč s DPH.

4. Prodávající má právo Objednávku za uvedenou cenu nedodat, jestliže došlo ke zjevné chybě v ceně ve vztahu ke shodnému či porovnatelnému vzájemně zastupitelnému zboží nabízeného na trhu v daném místě a čase.
 
V.
Doprava, dodání zboží a přechod nebezpečí škody na věci

1. Prodávající se zavazuje dodat Spotřebiteli objednané zboží řádně a včas dle rozvozového plánu.

2. Místo dodání zboží je sídlo či jiná provozovna Prodávajícího. Požaduje-li dle Objednávky Spotřebitel dodání zboží na jiné místo, nese riziko i náklady na dopravu zboží, a to od okamžiku odeslání zboží ze sídla či provozovny Prodávajícího.

3. Zboží dostupné skladem a objednané v pracovní den do 10:30h. je standardně dodáváno následující pracovní den. V ostatních případech je termín dodání sjednán individuálně. V případě neočekávaného provozního výpadku, výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci si Prodávající vyhrazuje možnost posunutí sjednaného termínu dodání.

4. Přeprava zboží je zajištěna spolupracujícími externími dopravci Prodávajícího. Zboží je standardně dodáváno na dřevěných paletách nebo jako balíková zásilka, a to v závislosti na jeho hmotnosti nebo množství.

5. V případě, že Prodávající dodá zboží na dřevěných paletách, zavazuje se Spotřebitel při dodání zboží předat Prodávajícímu stejný počet dřevěných palet stejného druhu. V případě, že Spotřebitel nepředá Prodávajícímu při dodání zboží stejný počet dřevěných palet stejného druhu, zavazuje se zaplatit Prodávajícímu částku 250,- Kč zvýšenou o DPH za každou dřevěnou paletu, na níž bude zboží dodáno, resp. částku 110,- Kč zvýšených o DPH v případě, že se bude jednat o dřevěné palety polovičního rozměru (tzv. půlpalety), a to nejpozději do 14 dní od jejich dodání Spotřebiteli.

6. Při převzetí zboží je Spotřebitel neprodleně povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit dopravci a Prodávajícímu. Zjevné vady, zjištěné při převzetí musí být uplatněny ihned při dodání zboží, vyznačením na dodacím listu, k čemuž se připojí jméno a podpis dopravce, který zboží přivezl. Na pozdější reklamace tohoto typu vad nebude brán zřetel. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.
 
VI.
Platební podmínky

1. Základní formou úhrady je hotovostní platba při předání a převzetí zboží, avšak je možné tuto formu nahradit bezhotovostní platbou na účet Prodávajícího se splatností do 7 dnů od potvrzení objednávky Prodávajícím., není-li dohodnuto jinak, či bezhotovostně platební kartou. V případě, že platba bude Spotřebitelem učiněna bezhotovostně, Prodávající odešle zboží až po připsání celé částky dle Kupní smlouvy na účet Prodávajícího.

2. Prodávající je oprávněn požadovat před uzavřením Kupní smlouvy od Spotřebitele zálohu či jinou obdobnou platbu, popřípadě je oprávněn zálohu či jinou obdobnou platbu požadovat i po uzavření Kupní smlouvy, pokud se to ukáže nezbytným pro splnění závazku Prodávajícího z kupní smlouvy.

3. Prodávající si vyhrazuje právo neprodávat Spotřebiteli další zboží v případě, že Spotřebitel je v prodlení s placením ceny, byť jen u jedné z dříve uskutečněných Objednávek, a to až do úplného zaplacení ceny zboží ze všech předchozích Objednávek.
 
VII.
Výhrada vlastnického práva

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo na zboží až do úplného zaplacení kupní ceny zboží a všech ostatních pohledávek.
 
VIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel má v souladu s § 1829 NOZ, tedy v přídě Kupních smluv uzavřených na dálku či mimo prostory sídla či provozoven Prodejce, právo odstoupit smlouvy bez udání důvodů, a to do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu v této lhůtě odesláno.

2. Spotřebitel může od Kupní smlouvy odstoupit, je-li Prodejce v prodlení s dodáním Zboží a nesplní-li svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu spotřebitel poskytl.

3. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodejci. O svém odstoupení od Kupní smlouvy spotřebitel informuje Prodejce písemně, a to na adrese AutoMax Group s.r.o. - reklamace, K Hájům 1233/2, 155 00, Praha 5, nebo e-mailem sales@automax-group.com.

4. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, v místě jeho provozovny na adrese AutoMax Group s.r.o. - reklamace, K Hájům 1233/2, 155 00, Praha 5.

5. Prodávající se zavazuje Spotřebiteli vrátit po obdržení zboží podle čl. VIII. odst. 4 VOP, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je od něj převzal. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6. Spotřebitel nese při odstoupení od Kupní smlouvy náklady na vrácení zboží.

7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.

8. Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy z důvodů uvedených v § 1837 OZ, zejména od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím nebo o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil, nebo v případě, že zboží bylo vyrobené podle požadavků zákazníka nebo bylo přizpůsobené jeho osobním potřebám.

9. K odstoupení od Kupní smlouvy je možno využít vzorový formulář:
 
Odstoupení od smlouvy – vzorový formulář
Adresát: AutoMax Group s.r.o. - reklamace, K Hájům 1233/2, 155 00, Praha 5
E-mail: sales@automax-group.com
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o koupi zboží …………………………………….
Datum objednání:……………………………………………………..
Datum převzetí zboží:…………………………………………………
Jméno a příjmení zákazníka: ………………………………………….
Adresa zákazníka:……………………………………………………..
Podpis zákazníka:……………………………………………………..
Datum:……………………..

X.
Záruka za jakost při převzetí a práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, a jiným ujednaným vlastnostem, je vhodná k účelu, pro který ji Spotřebitel požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

2. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

3. Spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví, v době dvou let od převzetí. Vytkl-li Spotřebitel Prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže věc užívat.

4. Spotřebitel může požadovat odstranění vady. Je-li zvolený způsob odstranění vady nemožný či nepřiměřeně nákladný, může Spotřebitel požadovat dodání nové věci nebo opravu věci. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Spotřebitel věc koupil. Nepřevezme-li Spotřebitel věc v přiměřené době poté, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění.

5. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud Prodejce vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, se vada projeví opakovaně, je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z prohlášení Prodejce nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Spotřebitele Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Spotřebitel obdržel. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající vrátí Spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu Spotřebitel prokáže, že věc odeslal.

6. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se Prodejce se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může Spotřebitel od Kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

7. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

8. Spotřebiteli nepřísluší právo z odpovědnosti za vady v případě, kdy je zboží použito v rozporu s návodem k použití či dalšími pokyny nebo v případě vady, vzniklé neodbornou instalací.

9. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

10. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.

11. Reklamaci zjevných a skrytých vad na Zboží oznámí Spotřebitel neprodleně písemně Prodávajícímu na adrese AutoMax Group s.r.o. - reklamace, K Hájům 1233/2, 155 00, Praha 5, případně e-mailem sales@automax-group.com.

12. Reklamace zjevných i skrytých vad na Zboží oznámí Spotřebitel písemně a budou Prodávajícím akceptovány pouze v případě, že Spotřebitel veškeré takto znehodnocené zboží Prodávajícímu řádně předá. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Spotřebitel musí Prodávajícímu zejména předat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit koupi zboží u Prodávajícího, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Spotřebitele.

13. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

14. Prodávající nese odpovědnost za případnou vzniklou škodu maximálně do výše ceny zboží uhrazené Spotřebitelem. Prodávající neodpovídá za nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, vč. ušlého zisku.
 
X.
Ochrana osobních údajů

1. Spotřebitel uzavřením smlouvy souhlasí s tím, aby prodávající ve své databázi zpracovával a uchovával osobní údaje Spotřebitele v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely plnění předmětu smlouvy a pro plnění úkolů uložených zákonem nebo marketingovým účelům.

2. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje Spotřebitele před neoprávněným užitím.

3. Podmínky a vztahy Spotřebitele a Prodávajícího ve vztahu ke zpracování, uchování a ochraně osobních údajů jsou blíže specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů.
 
XI.
Mimosoudní řešení sporu

1. Dojde-li ke sporu z Kupní smlouvy mezi Spotřebitelem a Prodávajícím, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,

2. Spotřebitel má možnost podat návrh prostřednictvím formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ Spotřebitel může tento návrh podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy poprvé uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího.

3. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
XII.
Závěrečná ustanovení

1. Vzájemná práva a povinnosti Spotřebitele a Prodávajícího se řídí výhradně podle práva České republiky. Spotřebitel a Prodávající tímto souhlasí s tím, že se případné spory pokusí odstranit společným jednáním. Pokud nedojde k odstranění sporu dohodou, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky.

2. Prodávající je oprávněn převést práva a povinnosti z Kupní smlouvy na svého právního nástupce nebo postoupit pohledávky plynoucí z obchodních vztahů na třetí osobu.

3. Spotřebitel uzavřením Kupní smlouvy bere na vědomí, že projevuje výslovný souhlas s dodržováním těchto VOP, se kterými se řádně seznámil na internetových stránkách, porozuměl jim a zavazuje se je dodržovat.

4. V případě, že některá ustanovení VOP jsou, nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu obsoletní, neúčinná nebo neplatná, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost Kupní smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se Spotřebitel s Prodávajícím zavazují nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl VOP zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu a smyslu VOP.

5. Prodávající pro komunikaci se Spotřebitelem uvádí tyto své kontaktní údaj AutoMax Group s.r.o., Prague Office Park I, se sídlem K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, e-mail: info.cz@automax-group.com, tel.: +420 272 700 530. Webové stránky Prodávajícího jsou dostupné z: www.automax-group.com . Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

6. Kupní smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě, která není Spotřebiteli přístupná.

7. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 19.6.2023. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto VOP zůstávají v platnosti a řídí se všeobecnými obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.