Projekční činnost

Vytvoříme kompletní projekt pro stavební řízení nebo připravíme podklady pro projekci.

Nezávazná nabídka na míru vašim potřebámPři výstavbě samoobslužných mycích boxů nebo mycích linek je nutné stavební povolení. Stavební povolení vydává stavební úřad a je vyžadováno u staveb se zastavěnou plochou větší než 150 m2. Dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat tyto části:

 • doklady prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě,
 • plné moci (v případě zastupování),
 • projektovou dokumentaci stavby zpracovanou projektantem,
 • plán kontrolních prohlídek stavby,
 • závazná stanoviska, popř. rozhodnutí dotčených orgánů (standardní součást projektové dokumentace),
 • doklady o jednání s účastníky řízení,
 • územní rozhodnutí případně územní souhlas (v případě vydání jiným správním orgánem),
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat.


Projekční činnost

AutoMax poskytuje zákazníkům operativní míru součinnosti při vyřizování stavebního povolení.


Zpracujeme vám

 • vizualizaci umístění na pozemek,
 • základní vzorový projekt.

Vizualizace je základem efektivní přípravy a úspěšné výstavby mycího centra. Projektová dokumentace obsahuje vždy konstrukční řešení, prostorové uspořádání a materiálovou specifikaci stavby.

Veškerá projektová dokumentace je vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Součásti projektové dokumentace pro stavební povolení jsou:

 • průvodní zpráva,
 • souhrnná technická zpráva,
 • situační výkresy,
 • architektonicko-stavební řešení,
 • stavebně konstrukční řešení,
 • požárně bezpečnostní řešení,
 • zdravotně technické instalace,
 • vytápění, elektroinstalace, hromosvody,
 • průkaz energetické náročnosti budov.


Potřebujete poradit nebo zaslat cenovou kalkulaci?

Nabídku vám přizpůsobíme na míru.

Kontaktujte nás