Představujeme uhlíkově neutrální* řešení pro naše zákazníky

Shell si klade za cíl stát se energetickou společností s nulovými emisemi uhlíku do roku 2050 nebo v souladu se společností i dříve. Společnost Shell Lubricants je největším světovým dodavatelem maziv a při uskutečňování tohoto cíle tak hraje důležitou roli.

Shell
Budoucnost bez uhlíkové stopy

Společnost Shell každoročně dodává zákazníkům po celém světě přibližně pět miliard litrů hotových maziv. Od letectví po výrobu energie, námořní dopravu, těžbu, spotřebitelský i komerční automobilový průmysl tato maziva pomáhají udržovat svět v pohybu tím, že zajišťují, aby strojní zařízení fungovalo důsledně a efektivně a na vrcholu své výkonnosti.

Na pozadí tohoto výkonu však existuje trvalá potřeba vyvážit vyšší provozní výkon snížením dopadu na životní prostředí. A s tím, jak se vyvíjejí nároky, mění se i očekávání. Zákazníci i spotřebitelé v současnosti očekávají, že značky budou nabízet udržitelná řešení, která jim usnadní dělat udržitelná rozhodnutí.

Uhlíkově neutrální* maziva od společnosti Shell

Víme, že naši zákazníci požadují udržitelná řešení ve stále větší míře. Abychom uspokojili tuto rostoucí poptávku v oboru, společnost Shell zkoumá řadu iniciativ zaměřených na předcházení, snižování a kompenzaci emisí a zároveň chce pomáhat spotřebitelům a zákazníkům v nacházení řešení, která budou přínosem jak pro jejich provozní cíle, tak pro cíle o oblasti udržitelnosti.

Nejnovějším krokem na této cestě je uvedení na trh našeho rozšířeného sortimentu uhlíkově neutrálních maziv*. Nejen, že tyto produkty pomáhají předcházet emisím nebo emise snižovat výběrem materiálu a provozní efektivitou, ale jsou nyní uhlíkově neutrální díky globálnímu portfoliu nature-based uhlíkových kreditů společnosti Shell. 

Budoucnost bez uhlíkové stopy

Zahrnují řadu odvětví, včetně:

 • prémiových motorových olejů pro osobní automobily
 • motorových olejů pro velké naftové motory nákladních aut
 • průmyslových portfolií

Tato iniciativa je dnes největším a nejdůležitějším uhlíkově neutrálním programem v průmyslu maziv. Cílem je kompenzovat emise CO2e* více než 200 milionů litrů vysoce kvalitních maziv.*


Pro Evropu to znamená kompenzaci více než 60 milionů litrů pokročilých syntetických maziv, což odpovídá stažení 130 000 automobilů z provozu a snahu kompenzovat přibližně 280 000 tun CO2e ročně.*


Jedná se o zásadní milník v našem trvalém závazku plnit dvě klíčové strategické iniciativy:

1. Snížení intenzity CO2e našich výrobků

Toho je dosaženo zejména:

Předcházením emisím prostřednictvím:

Budoucnost bez uhlíkové stopy
 • Začlenění myšlenky cirkulární ekonomiky do samotného srdce naší činnosti
  Společnost Shell bude používat více recyklovaného obsahu v našich plastových lahvích a v Evropě pracujeme na plánech technicky prověřit použití recyklované pryskyřice v našich lahvích. Ve srovnání s rokem 2016 jsme snížili uhlíkovou stopu našich obalů o 4% a do roku 2021 chceme do našeho portfolia lahví zahrnout minimálně 40 procent pryskyřice od koncových spotřebitelů. Také transformujeme některé naše větší plastové obaly, například kbelíky, aby obsahovaly recyklovanou pryskyřici.

 • Vývoje produktů se sníženým obsahem skleníkových plynů (GHG) a menším počtem obalů
  Zkoumáme různé koncepty obalů, které jsou udržitelnější (tj. různé materiály nebo různé modely dodavatelského řetězce). Například Shell Ecobox je alternativou ke konvenčním plastovým obalům pro motorové oleje pro lehká užitková vozidla, což může snížit spotřebu plastů v obalech o více než 80% a emise CO2e o více než 60%.*

Snižováním emisí prostřednictvím:

Budoucnost bez uhlíkové stopy
 • Zlepšení energetické účinnosti v našich zařízeních
  Od roku 2016 jsme snížili intenzitu uhlíku v našich provozech o více než 30%.* Ve všech našich výrobních zařízeních byly instalovány systémy monitorování energie (EMS) a LED osvětlení, což nám umožňuje zlepšit energetickou účinnost našich pracovišť. Například pilotní projekt EMS v továrně v Tchien-ťinu pomohl v letech 2017 až 2018 snížit spotřebu elektřiny o 8,5%.
 • Nárůstu využívání obnovitelných energií
  Více než 50% elektřiny použité v našich závodech na míchání maziv Shell Lubricants nyní pochází z obnovitelných zdrojů, včetně smluv o elektřině z obnovitelných zdrojů, a toto množství plánujeme zvýšit rozšířením solárních systémů ve zbytku našich výrobních zařízení Shell. Společně tyto panely generují více než 7 500 MWh elektřiny ročně a mohou vést k zamezení emisí skleníkových plynů v množství přibližně 4 500 tun na bázi CO2e ročně.
 • Snižování emisí CO2e v našem dodavatelském řetězci
  Společnost Shell přidala do svého vozového parku nákladní vozy na zkapalněný zemní plyn, které mají nižší dopad na CO2e než konvenční nákladní vozidla. Také jsme optimalizovali naše přepravní trasy a zavedli intermodální trasy, které ročně zabrání emisím CO2 v množství přibližně 4 000 tun.

Kompenzací emisí prostřednictvím:

Budoucnost bez uhlíkové stopy
 • Kompenzace emisí CO2e z životního cyklu našich produktů
  Životní cyklus maziv zahrnuje: těžbu surovin, přepravu, výrobu, distribuci, použití a ukončení životnosti.
 • Využívání globálně diverzifikovaných, externě ověřených a vysoce kvalitních nature-based uhlíkových kreditů
  Každý uhlíkový kredit představuje zamezení nebo odstranění skleníkových plynů odpovídající jedné tuně CO2e.
 • Ochrany a obnovy přírodních ekosystémů
  Společnost Shell Lubricants podporuje mezinárodně akreditované projekty kompenzace uhlíku, jako je projekt Katingan Mentaya v Indonésii nebo projekt Qinghai Afforestation v Číně. Tyto projekty každý rok odstraňují z atmosféry CO2 přirozeným způsobem a současně zlepšují biodiverzitu, chrání ohrožené druhy a podporují místní komunity.

2. Pomáháme zákazníkům řídit jejich požadavky na udržitelnost

Toho je dosaženo dodáváním vysoce kvalitních produktů a špičkových technologií, které mohou:

 • snížit tření a opotřebení
 • prodloužit životnost motorů a strojů
 • snížit spotřebu paliva, prodloužit intervaly výměny oleje a zvýšit energetickou účinnost
 • snížit požadavky na zdroje, odpad a emise.

Nízkoviskozitní maziva mohou snížit spotřebu paliva až o 3%* a zvýšit energetickou účinnost v průmyslových aplikacích až o 4%*, přičemž mnoho našich průmyslových maziv přináší významné výhody ODI, jako jsou snížené nároky na údržbu a méně výměn dílů. Například Shell Mysella S7 N, náš nejnovější motorový olej pro motory spalující zemní plyn, více než zdvojnásobuje předchozí typický interval výměny oleje u motorů spalujících zemní plyn.

Všichni směřujeme k budoucnosti s nízkými emisemi uhlíku a kombinace těchto dvou cílů pomůže přinést zákazníkům po celém světě větší počet a stále čistších energetických řešení. A to je udržitelnost bez kompromisů, protože společnost Shell Lubricants se zaměřuje na to, aby zákazníkům umožnila udržet si nejlepší možný provozní výkon, a zároveň chce přispívat k nižším emisím, menšímu odpadu a menšímu využívání přírodních zdrojů.


Vyloučení právní odpovědnosti:

Dokument ke stažení

Související procesy byly nezávisle přezkoumány společností Lloyd’s Register, externím akreditovaným ověřovacím orgánem. Zahrnuty byly následující procesy:

 - procesy pro výpočet emisí oxidu uhličitého během životní cyklus produktu (dokument),
 - procesy prověřování řešení vycházejících z přírody (Nature-Based Solutions, NBS) pro získávání uhlíkových kreditů externích subjektů (dokument),
 - procesy získávání, odsouhlasení a vyřazování uhlíkových kreditů (dokument).

Kromě toho podrobil nezávislý akreditovaný ověřovací orgán kritickému přezkoumání model, který je zdrojem klíčových parametrů a metodik pro výpočet uhlíkové intenzity na úrovni produktu, podle mezinárodní normy ISO 14040/44. Pro účely tohoto úkolu byla sestavena hodnotící komise zahrnující externí nezávislé odborníky z oboru. 

VYLOUČENÍ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI V SOUVISLOSTI S ANALOGIEMI KONVERZE CO2e: 
Tyto analogie slouží pouze jako ilustrační příklad. Společnost Shell neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, výslovné či předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost, spolehlivost nebo relevanci analogií, a v žádném případě neručí za žádné ztráty, škody či výdaje vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s výpočtem analogií nebo použitím těchto analogií nebo nároků učiněných v souvislosti s nimi. Skutečné emise vznikající v důsledku jízdy jsou citlivé na parametry, které se liší v každém jednotlivém případě, pro který jsou vyžadovány předpoklady, mimo jiné: velikost nebo typ automobilu, počet pasažérů, jízda městem versus po dálnici. Proto by tato čísla neměla být považována za typický příklad jakéhokoli konkrétního případu nebo aktivity. Analogie řízení jsou založeny na přímých emisích CO2, CH4 a N2O vozidel a nezahrnují emise z výroby a distribuce paliva (emise v průběhu životního cyklu). Faktory emisí paliva pocházejí z UK DEFRA (2019), ujeté vzdálenosti jsou získávány z Google Maps (2020) a vzdálenosti ujeté řidiči z USA a EU jsou převzaty z US DOT (2018) a EU ODYSSEE-MURE (2017).

DALŠÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 
Tento dokument obsahuje data a analýzy ze scénáře „Sky“ společnosti Shell. Na rozdíl od dříve zveřejněných průzkumných scénářů „Mountains“ a „Oceans“ společnosti Shell je scénář „Sky“ založen na předpokladu, že společnost dosáhne cíle dle Pařížské dohody, kterým je udržení nárůstu globálních průměrných teplot v tomto století hluboko pod dva stupně Celsia (2 °C) nad preindustriálními úrovněmi. Na rozdíl od scénářů „Mountains“ a „Oceans“, které se odvíjely otevřeným způsobem založeným na věrohodných předpokladech a kvantifikacích, byl scénář „Sky“ speciálně navržen tak, aby cíle Pařížské dohody dosáhl technicky možným způsobem. Tyto scénáře jsou součástí probíhajícího procesu používaného ve společnosti Shell již více než 40 let pro prověřování výhledů připravovaných vedoucími pracovníky ohledně budoucího obchodního prostředí. Jsou navrženy pro rozšíření řízení, aby zohledňovalo i události, jejichž budoucí výskyt je velmi málo pravděpodobný. Scénáře proto nejsou zamýšleny jako predikce pravděpodobných budoucích událostí nebo výsledků.
Kromě toho je důležité si uvědomit, že operační plány a rozpočty společnosti Shell od 23. února 2021 neodrážejí ambice společnosti Shell v oblasti čistých emisí. Cílem společnosti Shell je, aby se v budoucnu změnily její operační plány a rozpočty tak, aby odrážely aktivity směřující k nové ambici v oblasti nulových emisí. Plány a rozpočty však musí být v souladu s přechodem k ekonomice nulových čistých emisí ve společnosti a mezi zákazníky společnosti Shell.
Tento dokument může odkazovat také na „čistou uhlíkovou stopu“ společnosti Shell, která zahrnuje emise uhlíku společnosti Shell z výroby energetických produktů, emise uhlíku našich dodavatelů při dodávkách energie pro tuto výrobu a emise uhlíku našich zákazníků spojené s používáním námi prodávaných energetických produktů. Shell řídí pouze své vlastní emise. Společnost Shell používá výraz „čistá uhlíková stopa“ pouze pro zjednodušení a není účelem, aby naznačovalo, že jde o emise společnosti Shell nebo jejích dceřiných společností.